Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Informacja z VII sesji Rady Powiatu Drawskiego
27-03-2019

Informacja z VII sesji Rady Powiatu Drawskiego

Data wydarzenia: 27-03-2019

W dniu 22 marca 2019 roku odbyła się VII sesja Rady Powiatu Drawskiego. Sesję prowadziła Pani Urszula Ptak – Przewodnicząca Rady Powiatu Drawskiego.

Głównym tematem sesji był: stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu drawskiego za rok 2018. Sprawozdania o stanie bezpieczeństwa przedstawili Radnym kierownicy inspekcji, służb i straży z Powiatu Drawskiego. Sprawozdania dotyczyły :
- Stanu bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2018 roku. Najczęstszą przyczyną powstawania pożarów  w 2018 r. była nieostrożność osób dorosłych przy posługiwaniu się ogniem otwartym, w tym papierosy, zapałki. Pożary według gmin w 2018 r. kształtują się następująco: Gmina Czaplinek – 100, Gmina Drawsko Pom. – 111, Gmina Złocieniec – 80, Gmina Ostrowice – 3, Gmina Kalisz Pomorski – 40, Gmina Wierzchowo – 30.
- Stanu bezpieczeństwa sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej. Według informacji ocenie poddane zostały m.in. stan sanitarny podmiotów działalności leczniczej, stan sanitarny obiektów żywności, żywienia oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, a także kosmetyków, higiena komunalna -  jakość wody przeznaczonej do spożycia, kąpieliska, higiena dzieci i młodzieży - szkoły i inne placówki oświatowo – wychowawcze. 
- Stanu sanitarno – epizootycznego. W 2018 r. kontynuowano zwalczanie enzootycznej białaczki bydła. Objęto nimi 1/5 stad bydła z terenu powiatu, zbadano ogółem 858 szt. bydła w 35 stadach. Wszystkie uzyskane wyniki w kierunku enzootycznej białaczki były ujemne.
W roku 2018 w związku z tym, że stada świń posiadają statusy  stad urzędowo wolnych
od wirusa choroby Aujeszkyego monitoring tej choroby polegał na badaniu 1/3 stad w odstępie  4 miesięcznym, w skali roku pozwoliło to zbadać wszystkie stada. W monitoringu zbadano ogółem 1682 sztuk świń w 63 stadach z wynikami ujemnymi. Badania w kierunku BSE w roku 2017 nie były wykonywane wobec braku prowadzonych ubojów bydła na terenie powiatu. 
- Stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego. Według przedstawionej informacji w 2018 roku Komenda Powiatowa Policji  Wydział Kryminalny wraz z jednostkami podległymi wszczęły 1184 postępowania karne, w których stwierdzono 1254 przestępstwa przy wykrywalności 78,41 %. W zakresie przestępstw kryminalnych wszczęto 890 postępowań karnych i stwierdzono 771  przestępstw, przy wykrywalności na poziomie 67,10 %.  
W kategorii przestępstw gospodarczych w 2018 r. wszczęto 105 postępowań, stwierdzono 274 przestępstwa. Wykrywalność na poziomie 95,99%. W zakresie przestępstw narkotykowych wszczęto 26 postępowań i stwierdzono 48 przestępstw. Wykrywalność 97,92 %.
Radni zapoznali się także z informacją z realizacji zadań wynikających z „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na obszarze powiatu drawskiego w roku 2018”,  sprawozdaniem z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim i Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej za rok 2018.
Sprawozdanie Spółki Szpitale Polskie S.A z działalności statutowej i finansowej Drawskiego Centrum Specjalistycznego (DCS) za rok 2018 przedstawił Michał Michalak – Dyrektor Zarządzający Spółki. Według podanych przez Dyrektora informacji liczba pacjentów hospitalizowanych wzrosła o ok. 2 %. W stosunku do roku poprzedniego. Największy wzrost liczby leczonych nastąpił na oddziale kardiologicznym. W DCS wykonano łącznie 1868 operacji z czego większość (47%) to zabiegi ortopedyczne. W ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej udzielono łącznie 33 064 porad co oznacza wzrost o 3 % w porównaniu do poprzedniego roku. Ponadto w okresie sprawozdawczym  w DCS dokonano istotnych remontów i działań inwestycyjnych m.in. na Oddziale Chirurgicznym, Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, Oddziale Neonatologicznym a także w przychodniach specjalistycznych.
Następnie Zbigniew Kot – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Drawsku Pomorskim przedstawił  sprawozdanie z działalności jednostki za rok 2018, w tym zrealizowane inwestycje w tym okresie.  Według podanych przez Dyrektora informacji uchwalony w 2018 r. budżet ZDP wynosił 7.415.800,00 zł, natomiast rok 2018 zakończono budżetem w wysokości 6.948.800,00. Zmniejszenie budżetu o 6,72 % wynikło z odstąpienia od realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1983Z w Starej Korytnicy wraz z odwodnieniem” – nie otrzymano dofinansowania. W ramach zadań inwestycyjnych w roku 2018 wykonano m.in: przebudowę drogi powiatowej nr 2002Z na odcinku od przejazdu kolejowego Czarne Małe do miejscowości Łysinin. Całkowite koszty realizacji zadania to 3.312.628,91 zł, projekt przebudowy drogi powiatowej nr 1989Z Suliszewo – Gudowo na odcinku droga krajowa nr 20 – przejazd kolejowy. Koszt opracowania dokumentacji 57.000,00 zł, budowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Marynarskiej w Drawsku Pom.
W dalszej części Dyrektor ZDP w Drawsku Pom. przedstawił Radnym plan zamierzeń inwestycyjnych i remontów na 2019 r. Z większych inwestycji, które ZDP planuje wykonać w 2019 r. to : przebudowa drogi powiatowej nr 1994Z na odcinku Osiek Drawski- Wierzchowo – Sośnica Etap I przejście przez m. Będlino wraz z kanalizacją deszczową, przebudowa drogi powiatowej nr 1998Z na odcinku droga krajowa Nr 20 – przejazd kolejowy o długości 680 mb.
Ponadto Radni przyjęli uchwały w sprawie :
a) przyjęcia stanowiska Komisji Skarg, Wniosków i Petycji dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zakazu używania silników spalinowych na jeziorze Rydzewo;
b) rozpatrzenia skargi na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Drawsku Pomorskim;
c) wykonywania inicjatywy uchwałodawczej przez mieszkańców Powiatu Drawskiego;
d) podziału środków PFRON na realizację zadań z rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych w 2019 roku;
e) zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Przedszkola Specjalnego w Drawsku Pomorskim;
f ) utworzenia spółki;
g) utworzenia Samorządowej Jednostki Organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych Powiatu Drawskiego w Drawsku Pom.;
h) zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2019;
i )o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2019 2035;
j) wyrażenia zgody na objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej Złocieniec spółka z o.o.;
k) wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu powiatu.

 

Tekst:Barbara Kotwica 

 

 

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona