Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Informacja z VIII sesji Rady Powiatu Drawskiego
30-04-2019

Informacja z VIII sesji Rady Powiatu Drawskiego

Data wydarzenia: 30-04-2019

W dniu 26 kwietnia 2019 roku odbyła się VIII sesja Rady Powiatu Drawskiego. Sesję prowadziła Urszula Ptak – Przewodnicząca Rady Powiatu Drawskiego.

Głównym tematem sesji było: sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Drawsku Pom. w 2018 r. i w I kwartale 2019 r. oraz informacja na temat sytuacji na rynku pracy w Powiecie Drawskim.    
Radni zapoznali się m.in. ze stanem i strukturą bezrobocia w Powiecie Drawskim. Według informacji przedstawionych przez Henryka Andrałojcia – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Drawsku Pom. stopa bezrobocia  w stosunku do liczby czynnych zawodowo w Powiecie Drawskim na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiła 13,1 %. Natomiast wskaźnik bezrobocia (liczba bezrobotnych do liczby ludności w wieku produkcyjnym) według stanu na grudzień 2018 r. wynosił 7%. W podziale na Gminy wskaźnik ten kształtuje się następująco: Drawsko Pom. – 5,4 %, Czaplinek – 7,1 %, Kalisz Pom. – 7,8 %, Złocieniec – 8,0 %,  Wierzchowo 8,2 %,  Ostrowice – 7,4 %. 
Środki finansowe, które na dzień 31.12.2018 r. „wypłacił” PUP w Drawsku Pom. m.in. na zasiłki dla bezrobotnych,  dodatki aktywizacyjne,  to  kwota 6 479 266,49 zł. Natomiast suma środków wydatkowanych przez PUP w Drawsku Pom. na aktywne formy, to kwota 7 908 007,85 zł, w tym m.in. prace interwencyjne, roboty publiczne, szkolenia, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, staże i doposażenie stanowiska pracy.
Radni zapoznali się także ze sprawozdaniami z realizacji „Programu współpracy Powiatu Drawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”, z realizacji Powiatowego Programu Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych oraz z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Drawskiego na lata 2017-2022 a także sprawozdaniem z działalności Domu Pomocy Społecznej w Darskowie, sprawozdaniem z działalności Powiatowego Dziennego Domu Samopomocy – Ośrodka Rehabilitacyjno – Kulturalnego w Drawsku Pomorskim oraz z działalności Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Drawsku Pomorskim. Przedstawione sprawozdania dotyczyły 2018 r.
Ponadto Radni przyjęli uchwały  w sprawie :
a) wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Powiatu Drawskiego;
b) wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Powiatu Drawskiego;
c) zmiany planu pracy Rady Powiatu Drawskiego;
d) zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Drawsku Pomorskim;
e) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Drawskiego na rok 2019;
f) zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2019;
g) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2019 – 2035.
 
Sporządziła : Barbara Kotwica – Naczelnik Wydziału Biura Rady Powiatu

 

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Koronawirus ważne informacje
Ikona wirus
Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport
Publiczny
Ikona