Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Zawiadomienie o XI sesji Rady Powiatu Drawskiego
06-06-2019

Zawiadomienie o XI sesji Rady Powiatu Drawskiego

Data wydarzenia: 06-06-2019

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ) zwołuję XI sesję Rady Powiatu Drawskiego. Sesja Rady Powiatu Drawskiego odbędzie się w dniu 19 czerwca 2019 roku (środa) o godz. 9:00 w sali narad w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim przy Pl. E. Orzeszkowej 3.

Porządek obrad :
1. Otwarcie sesji.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów :
a) z IX sesji Rady Powiatu odbytej w dniu 17.05.2019 r.
b) z uroczystej X sesji Rady Powiatu odbytej w dniu 24.05.2019 r.
4. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami
druk nr 441.
5. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
6. Trybuna obywatelska.
7. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Powiatu w okresie między sesjami.
8. Raport o stanie powiatu za 2018 r. :
a) raport o stanie powiatu za 2018 r. – druk nr 419,
b) debata nad raportem,
c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Drawskiego wotum zaufania – druk nr 431.
9. Sprawozdanie z realizacji budżetu Powiatu Drawskiego za 2018 rok :
a) sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu Drawskiego za rok 2018 – druk nr 250;
b) uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Drawskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Drawskiego za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego – druk nr 396;
c) sprawozdanie finansowe Powiatu Drawskiego sporządzone na dzień 31.12.2018 r.;
d) opinia Komisji Budżetu, Gospodarki i Rozwoju na temat sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Drawskiego za 2018 r.;
e) uchwała oraz wniosek Komisji Rewizyjnej do Rady Powiatu o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu – druk nr 398  i 397;
f) uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Drawskiego w sprawie absolutorium – druk nr 440;
g) stanowisko Klubów Radnych;
h) dyskusja nad sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Drawskiego za 2018 r.;
i) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Drawskiego za 2018 r. – druk nr 406,
j) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Drawskiego za rok 2018 – druk nr 399.
10. Sprawozdanie z realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2022 za rok 2018, w tym „Program Rozwoju Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2014 – 2020” druk nr 404.
11. Sprawozdanie z rozpatrzonych petycji w roku 2018 :
a) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z rozpatrzonych petycji w roku 2018 – druk nr 400.     
12. Podjęcie uchwał w sprawie :
a) przystąpienia Powiatu Drawskiego do partnerskiej współpracy przy realizacji projektu pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”, dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, w ramach: IX osi priorytetowej – „Infrastruktura publiczna”; Działanie 9.10 – „Wsparcie rozwoju e-usług publicznych” 
druk nr 410;
b) udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Czaplinek druk nr 411;
c)  udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Wierzchowo  – druk nr 412;
d)  udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Złocieniec  – druk nr 413;
e) ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz publicznych szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu drawskiego, od dnia 1 września 2019 rokudruk nr 199;
f) zmieniająca uchwałę w sprawie lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu powiatu drawskiego druk nr 434;
g) upoważnienia dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Drawski do przyznawania minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela wyższej od ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 5 pkt. 1 ustawy z dnia 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela – druk nr 435;
h) zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2019druk nr 408;
i) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2019 – 2035
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
14. Komunikaty i sprawy różne.
15. Zakończenie sesji.

                                                                                                

 

Przewodnicząca Rady 
Urszula Ptak
 

 

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona