Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Informacja z XI sesji Rady Powiatu Drawskiego
26-06-2019

Informacja z XI sesji Rady Powiatu Drawskiego

Data wydarzenia: 26-06-2019

W dniu 19 czerwca 2019 roku odbyła się XI sesja Rady Powiatu Drawskiego. Sesję prowadziła Pani Urszula Ptak – Przewodnicząca Rady Powiatu Drawskiego.

Głównym tematem sesji było rozpatrzenie raportu o stanie powiatu za 2018 r. i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Drawskiego wotum zaufania oraz rozpatrzenie sprawozdania  finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 r. Radni zapoznali się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wykonania budżetu Powiatu za 2018 r., z opinią Komisji Budżetu, Gospodarki i Rozwoju Rady Powiatu, wnioskiem Komisji Rewizyjnej do Rady Powiatu o udzielenie Zarządowi Powiatu absolutorium, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w przedmiocie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Drawskiego absolutorium oraz stanowiskiem Klubów Radnych.  Radni Powiatu Drawskiego po rozpatrzeniu raportu o stanie powiatu za 2018 r. udzielili Zarządowi Powiatu Drawskiego wotum zaufania, a następnie po wysłuchaniu opinii odnośnie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu udzielili Zarządowi Powiatu Drawskiego  absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu za 2018 r.
Następnie Radni zapoznali się  ze sprawozdaniem za rok 2018 z realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014 – 2022, w tym „Programem Rozwoju Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2014 – 2020”.
Radni podjęli także uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z rozpatrzonych petycji w roku 2018.
Ponadto Radni przyjęli uchwały w sprawie :
a) przystąpienia Powiatu Drawskiego do partnerskiej współpracy przy realizacji projektu pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”, dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, w ramach: IX osi priorytetowej – „Infrastruktura publiczna”; Działanie 9.10 – „Wsparcie rozwoju e-usług publicznych”; 
b) udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Czaplinek;
c)  udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Wierzchowo;
d)  udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Złocieniec;
e) ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz publicznych szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu drawskiego, od dnia 1 września 2019 roku;
f) zmieniająca uchwałę w sprawie lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu powiatu drawskiego;
g) upoważnienia dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Drawski do przyznawania minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela wyższej od ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 5 pkt. 1 ustawy z dnia 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela;
h) zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2019;
i) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2019 – 2035;
j) przystąpienia Powiatu Drawskiego do związku międzygminnego pod nazwą „Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego” z siedzibą w Złocieńcu;
k) zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków PFRON na realizację zadań z rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych w 2019 roku.
 

Sporządziła: Barbara Kotwica – Naczelnik Wydziału Biura Rady

 

 

 

 

 

 

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona