Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

O G Ł O S Z E N I E
22-10-2019

O G Ł O S Z E N I E

Data wydarzenia: 22-10-2019

Uprzejmie informuję, że Zarząd Powiatu Drawskiego na swoim posiedzeniu w dniu 22 października 2019 r. podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Drawskiego w 2020 r.

Treść ogłoszeń konkursowych na realizację w/wym. zadania oraz wymagany druk oferty znajdują się:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim na stronie bip.powiatdrawski.pl, w zakładce organizacje pozarządowe/otwarte konkursy ofert;
2) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim, na urzędowej tablicy ogłoszeń oraz w Wydziale Organizacyjnym Starostwa, pokój nr 216;
3)na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim-www.powiatdrawski.pl w zakładce organizacje pozarządowe/otwarte konkursy ofert/ Biuletyn Informacji Publicznej.
pliki do pobrania:
- wzór sprawozdania.          
Oferty wraz z wymaganymi załącznikami, zgodnie z ogłoszeniami konkursowymi można składać do 13 listopada 2019 r.  do godz. 15.00 (liczy się data wpływu oferty do urzędu).
 
Jednocześnie zapraszamy Państwa do udziału w pracach komisji konkursowej. Udział w pracach komisji konkursowej jest bezpłatny. W skład komisji konkursowej mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 688 ze zm.), którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
-          nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie;
-         nie pozostają wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności.
Proszę o zgłaszanie swoich kandydatur w terminie do 4  listopada  2019 r. listownie na adres Starostwa (Wydział Organizacyjny, Starostwo Powiatowe w Drawsku   Pomorskim, Pl. E. Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie) lub mailowo na adres: m.katuszonek@powiatdrawski.pl.
Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące konkursów oraz kandydatur do komisji konkursowych można uzyskać osobiście w Wydziale Organizacyjnym (pokój 216) w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim oraz telefonicznie pod numerem
94 36 307 78.
                                                                                                                   Starosta Drawski
                                                                                                                   Stanisław Cybyla
 
Tekst: Małgorzata Katuszonek, Inspektor w Wydziale Organizacyjnym
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Koronawirus ważne informacje
Ikona wirus
Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport
Publiczny
Ikona