Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Program UNPLUGGED
28-10-2019

Program UNPLUGGED

Data wydarzenia: 28-10-2019

Zapraszamy młodzież w wieku od 12 – 14 lat do udziału w PROGRAMIE UNPLUGGED realizowanym w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Drawsku Pomorskim

Charakterystyka programu
Program Unplugged jest szkolnym programem profilaktyki uniwersalnej, adresowanym do młodzieży w wieku 12-14 lat. Program będzie realizowany w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Drawsku Pomorskim, w formie zajęć warsztatowych dla uczniów oraz spotkań dla rodziców uczniów uczestniczących w programie.
Cel programu
 • ograniczenie inicjowania używania substancji psychoaktywnych – tytoniu, alkoholu, narkotyków
 • ograniczenie rozwoju intensywności używania, tj. przejścia od fazy używania eksperymentalnego do fazy używania problemowego
Podstawy teoretyczne programu
 • pierwszy w Europie szkolny program profilaktyczny oparty na strategii Wszechstronnego Wpływu Społecznego (CSI), której komponenty obejmują edukację normatywną, wzmacnianie umiejętności indywidualnych i społecznych uczniów oraz dostarczenie wiedzy na temat ryzyka i konsekwencji używania substancji psychoaktywnych
 • skuteczność strategii w odniesieniu do rozwiązania problemu używania substancji psychoaktywnych została potwierdzona w literaturze naukowej i sprawdzona  w praktyce
 • odwołuje się do wiedzy o predyktorach używania substancji psychoaktywnych w okresie dojrzewania i sposobach ich modyfikowania
 • uwzględnia wiedzę o czynnikach chroniących młodzież przed okazjonalnym i problemowym używaniem środków psychoaktywnych
 • odwołuje się do wiedzy z psychologii rozwojowej
Tematyka zajęć dla młodzieży
 • konformizm, przejawy nacisku grupowego i sposoby radzenia sobie z nim,
 • wiedza o czynnikach ryzyka i czynnikach chroniących przed piciem alkoholu, zróżnicowaniu podatności na alkohol w zależności od płci,
 • przekonania normatywne na temat rozpowszechnienia zjawiska używania substancji psychoaktywnych wśród młodych ludzi,
 • wiedza o przyczynach i następstwach palenia papierosów,
 • umiejętność komunikowania, umiejętność asertywnej obrony swoich racji oraz inne umiejętności interpersonalne, których niedostateczne opanowanie może skłaniać do używania substancji psychoaktywnych w sytuacjach towarzyskich,
 • wiedza o narkotykach.
 
 
Metody realizacji zajęć dla młodzieży
 • prezentacje, praca w grupach, zarządzanie kontraktem, scenka sytuacyjna, dyskusja plenarna, gra, informacje zwrotne.
Tematyka zajęć dla rodziców
 • informacje na temat kwestii psychologicznych i społecznych związanych z dojrzewaniem
 • informacje na temat narkotyków, używanie substancji psychoaktywnych jako element eksperymentalnych zachowań ryzykownych młodzieży
 • wpływ i rola rodziny w okresie dojrzewania
 • rozwój autonomii i tożsamości u nastolatków
 • konflikt pokoleń i konieczny rozwój rodziny
 • asertywność rodziców, wyznaczanie w rodzinie jasnych granic w zakresie używania substancji psychoaktywnych.
Termin realizacji: listopad, grudzień 2019 roku
Osoby odpowiedzialne za realizację programu: Monika Wytracz - pedagog, Iwona Andrzejczak - psycholog
 
 
Więcej informacji na temat programu można uzyskać w Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej u osób realizujących program lub telefonicznie 94 36 324 86.
 
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona