Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

XIX sesja Rady Powiatu Drawskiego
07-02-2020

XIX sesja Rady Powiatu Drawskiego

Data wydarzenia: 07-02-2020

W dniu 07 lutego 2020 roku odbyła się XIX sesja Rady Powiatu Drawskiego. Sesję prowadziła Urszula Ptak – Przewodnicząca Rady Powiatu Drawskiego. Głównym tematem sesji były sprawozdania: z działalności Rady Powiatu Drawskiego, z działalności Komisji Stałych oraz z działalności Zarządu Powiatu Drawskiego.

Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu w okresie od 23 listopada 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. przedstawiła Przewodnicząca Rady Powiatu. Rada Powiatu jest organem stanowiącym i do jej kompetencji należy podejmowanie działań zmierzających do regulacji życia mieszkańców na terenie powiatu, zgodnie z kompetencjami zawartymi w ustawieo samorządzie powiatowym. Obecna Rada została wybrana w 2018 r. w wyborach powszechnych i jest VI kadencją samorządu powiatowego. Prezydium Rady tworzą :
  1. Urszula Ptak – Przewodnicząca Rady Powiatu,
  2. Barbara Głowacka – Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu,
  3. Karol Korczyński – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu.
W okresie sprawozdawczym Rada Powiatu odbyła ogółem 18 sesji i podjęła 137 uchwał.
W tym okresie Radni złożyli 49 interpelacji, 22 wnioski i zapytania. Dotyczyły one m.in. stanu i remontów dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych; ochrony zdrowia i spraw społecznych; edukacji; komunikacji i transportu; bezpieczeństwa publicznego.
 
W Radzie Powiatu działa pięć Komisji Stałych : Komisja Rewizyjna; Komisja Skarg, Wniosków i Petycji; Komisja Budżetu, Gospodarki i Rozwoju; Komisja Zdrowiai Bezpieczeństwa Publicznego oraz Komisja Oświaty. Komisje w okresie sprawozdawczym zgłosiły łącznie 55 wniosków i opinii.
 
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli w 2019 r. przedstawił Radzie Henryk Szreta – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
 
Następnie Stanisław Cybula – Starosta Drawski przedstawił informację z prac Zarządu Powiatu Drawskiego za 2019 r. Zarząd Powiatu obradował w składzie:
 
1.      Stanisław Cybula   –   Przewodniczący Zarządu,
2.      Mariusz Nagórski    -   z-ca Przewodniczącego Zarządu,
3.      Waldemar Włodarczyk   -   etatowy członek Zarządu,
4.      Zbigniew Dudor        -  członek Zarządu,
5.      Marek Tobiszewski – członek Zarządu.
 
Zarząd w okresie sprawozdawczym odbył łącznie 52 posiedzenia i zajmował się sprawami m.in. z dziedziny promocji i ochrony zdrowia, edukacji, pomocy społecznej i polityki prorodzinnej, ochrony zabytków i kultury, geodezji, kartografii i katastru, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, przeciwdziałania bezrobociu oraz lokalnego rynku pracy. Zarząd na swoich posiedzeniach podjął szereg różnego rodzaju decyzji, w tym:
 
- przygotowano 124 projektów uchwał Rady Powiatu, w tym projekt budżetu Powiatu Drawskiego  na 2020 rok,
- podjęto 154 uchwał Zarządu Powiatu Drawskiego,
- rozpatrzono 189 podań i wniosków w zakresie gospodarki mieniem powiatu, udzielenia dofinansowań, spraw gospodarczych i społecznych,
- przyjęto 74 sprawozdania, informacje i raporty z działalności jednostek organizacyjnych powiatu, powiatowych służb, inspekcji i staży,
- rozpatrzono 59 innych spraw.
 
Radni zapoznali się także  ze sprawozdaniem Starosty Drawskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz analizą sytuacji życiowej kombatantów i osób represjonowanych, a także wysłuchali sprawozdania z realizacji porozumienia Powiatu z Gminą Drawsko Pomorskie w sprawie powierzenia Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy im. St. Żeromskiego w Drawsku Pomorskim zadań powiatowej biblioteki publicznej. Przedstawione podczas sesji sprawozdania i informacje dotyczyły działalności w 2019 r.
Podczas sesji Przewodnicząca Rady Powiatu  i Starosta Drawski w imieniu Rady Powiatui Zarządu Powiatu wręczyli Marcinowi Krężelowi – Radnemu Rady Powiatu Drawskiego list gratulacyjny z okazji otrzymania odznaczenia  „Pro Patria”.
 
 
Ponadto Radni przyjęli uchwały  w sprawie :
 
a) przyjęcia Raportu z wykonania „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Drawskiego na lata 2015 – 2018 z perspektywą na lata 2019 – 2022”;
b) zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Mielenku Drawskim;
c) utworzenia oddziałów przygotowania wojskowego w zespołach szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Drawski;
d) wyrażenia zgody na objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej Złocieniec spółka z o.o.;
e) zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2020;
f) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2020 – 2035;
g)  wyboru delegatów Powiatu Drawskiego do Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej.
 
 
Sporządziła : Barbara Kotwica – Naczelnik Wydziału Biura Rady.
 
 
 
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Koronawirus ważne informacje
Ikona wirus
Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona