Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Przetarg w PCKZiU
13-02-2020

Przetarg w PCKZiU

Data wydarzenia: 13-02-2020

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pomorskim ogłasza przetarg ofertowy na maszyny:

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pomorskim ogłasza przetarg ofertowy na maszyny:
  1. Nazwa i siedziba sprzedającego:
Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
ul. Warmińska 1, 78-500 Drawsko Pomorskie
tel.: 943630052
e-mail: sekretariat@pckziu.pl
  1. Przedmiot przetargu

  1. Tryb przetargu
Pisemny przetarg ofertowy
Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać
 -dane oferenta,
- oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym urządzeń i warunkami przetargu,
- zobowiązanie oferenta o zapłacie za urządzenie w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu'
- zobowiązanie się do odbioru nabytego urządzenia w terminie zgodnie z pkt. 7 Ogłoszenia o przetargu.
 
  1. Miejsce i termin składania ofert
Oferty należy złożyć w sekretariacie PCKZiU przy ul. Warmińskiej 1.
Ostateczny termin składania ofert ustala się na 21 lutego 2020 roku do godziny 1200
  1. Miejsce i termin otwarcia ofert
24 lutego 2020 roku o godz. 1000-Drawsko Pomorskie, ul. Warmińska 1
 
  1. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmioty przetargu
Poz. 4, 5, 6, 7, 8 - PCKZiU w Czaplinku przy ul. Wałeckiej 57
Poz. 1, 2, 3 - PCKZiU w Drawsku Pom. przy ul. Warmińskiej 1
Od poniedziałku do piątku w godzinach pracy PCKZiU, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.
Osoba do kontaktu: Mirosław Piłatowski - tel.: 508941001
  1. Inne informacje
Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na sprzedaż poszczególnych urządzeń bez podania przyczyny.
Nabywca jest zobowiązany zapłacić oferowaną cenę na rachunek bankowy PCKZiU, nr konta 16 1020 2847 0000 1002 0121 3149 w ciągu 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Odbiór nabytego urządzenia musi odbyć się w ciągu 2 tygodni od daty zapłaty, za wyjątkiem urządzenia poz. 8, dla którego ustala się odbiór w terminie jednego miesiąca od daty zapłaty.
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Koronawirus ważne informacje
Ikona wirus
Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona