Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Ogłoszenie w związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19
26-03-2020

Ogłoszenie w związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19

Data wydarzenia: 26-03-2020

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374),

Starosta Drawski  informuje o konieczności podjęcia działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa wykonawcom i osobom korzystającym z usług określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 294 ze zm.).
 
Tymczasowo zawieszam, do odwołania, udzielanie porad prawnych osobiście przez radców prawnych i adwokatów w obu Punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Drawskim.
 
W okresie zawieszenia nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w punktach polegać będzie na  udzielaniu porad przez telefon lub z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość.   
Aby uzyskać pomoc prawną lub poradę obywatelską osoba potrzebująca pomocy przed jej udzieleniem:
  1. składa za pośrednictwem e-maila wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, zawierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (art.4 ust.  2  ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim  oraz edukacji prawnej).
Wniosek i oświadczenie jest do pobrania TUTAJ
  1. Skan lub zdjęcie wypełnionego i podpisanego wniosku i oświadczenia należy przesłać pocztą elektroniczną na e-maila:  m.katuszonek@powiatdrawski.pl
  2. Wydział Organizacyjny Starostwa zarejestruje wniosek i wskazanym we wniosku środkiem porozumiewania się na odległość przekaże potrzebującym informację o terminie kontaktu w celu uzyskania porady prawnej lub obywatelskiej.
  3. Po udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim osoba uprawniona ma możliwość przekazania anonimowej opinii o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim pod  numerem telefonu 887 326 071 lub 94 36 30 778 lub pod adresem poczty elektronicznej wskazanej wyżej lub listownie, jak też bezpośrednio do Wydziału  Organizacyjnego Starostwa Powiatowego obsługującgo pod względem organizacyjno-technicznym zadanie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy. Anonimowa opinia jest dołączana do części B karty pomocy wypełnionej w zakresie danych zawartych w pkt 1. Przepisy 8 ust. 9 oraz § 9 ust. 1 i 2 rozporządzenia stosuje się odpowiednio.
  4. Udzielenie świadczeń za pomocą środków porozumiewania się na odległość znajdzie odzwierciedlenie w karcie pomocy poprzez zaznaczenie tego faktu w pozycji 7 lub 8 części A oraz poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki z pozycji 20 części A karty pomocy;
  5. Informacja o przewidywanym terminie przywrócenia działalności punktów zostanie umieszczona na stronie internetowej Powiatu Drawskiego.
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona