Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Tarcza antykryzysowa - nabór
14-04-2020

Tarcza antykryzysowa - nabór

Data wydarzenia: 14-04-2020

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Drawsku Pomorskim rozpoczyna nabór wniosków na kolejne formy wsparcia dla pracodawców, przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych wprowadzone ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 568).

 • dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników danego przedsiębiorcy oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne - w przypadku mikro-, małych i średnich przedsiębiorców (art. 15zzb)
 • dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności - w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników (art. 15zzc),
 • dofinansowanie organizacji pozarządowej lub podmiotowi, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (DZ. U. z 2019 r., poz. 688 i 1570 oraz z 2020 r. poz. 284) części kosztów wynagrodzeń pracowników w rozumieniu art. 15g ust. 4 zdanie pierwsze, oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne, w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia  COVID-19 (art. 15 zze)
  Szczegółowe informacje, zasady oraz formularze do pobrania na stronie
  wortal PSZ 
   
  Przed złożeniem wniosku należy szczegółowo zapoznać się z zasadami udzielania wsparcia lub skontaktować się telefonicznie z pracownikiem tut. urzędu. Ponadto wciąż trwające prace legislacyjne powodują, że warunki określane przez MRPiPS do chwili obecnej ulegają częstym zmianom i do tut. urzędu na bieżąco przekazywane są wyjaśnienia do każdej z ww. form.

  Termin naboru : 14.04 - 27.04.2020 
   
  Jednocześnie informujemy, że po zakończeniu aktualnie trwającego naboru na instrumenty w ramach tarczy antykryzysowej na bieżąco ogłaszane będą kolejne nabory na ww. formy wsparcia.

  Wnioski można złożyć w następujący sposób:
 1. Formularz elektroniczny poprzez platformę praca.gov.pl po opatrzeniu go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym (ePUAP).
 2. W formie papierowej za pośrednictwem poczty na adres urzędu: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Starogrodzka 9, 78-500 Drawsko Pom. 
 3. Osobiście w Urzędzie poprzez pozostawienie wniosku w miejscu do tego wyznaczonym (skrzynka podawcza umieszczona w Powiatowym Urzędzie Pracy w Drawsku Pomorskim, ul. Starogrodzka 9 lub w Filii w Złocieńcu, ul. Piaskowa 1).
Szczegółowe  informacje można uzyskać pod numerami telefonów:
 • Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników: 

  Anna Kosiorek      94 36 36 725; a.kosiorek@pupdrawsko.pl
  Emilia Sterkowicz 94 36 36 721; e.sterkowicz@pupdrawsko.pl 

 • Dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności:
  Lilla Moskal     94 36 36 730; l.moskal@pupdrawsko.pl
  Anna Werecka 94 36 36 727; a.werecka@pupdrawsko.pl
 •      
  Powiatowy Urząd Pracy prosi o niepowielanie składanych wniosków. Wniosek od jednego Przedsiębiorcy należy złożyć tylko raz w jeden z wybranych sposobów. 

 

Tekst: Magdalena Piekarzewicz

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Koronawirus ważne informacje
Ikona wirus
Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona