Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Zawiadomienie o  XXI sesji Rady Powiatu Drawskiego 30.04.2020 r.
23-04-2020

Zawiadomienie o XXI sesji Rady Powiatu Drawskiego 30.04.2020 r.

Data wydarzenia: 23-04-2020

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.. 511 z późn. zm.) zwołuję XXI sesję Rady Powiatu Drawskiego.

Sesja Rady Powiatu Drawskiego odbędzie się w dniu 30 kwietnia2020 roku (czwartek) o godz. 9:00 w sali narad w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim przy Pl. E. Orzeszkowej 3.
 
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów :
a) z XIX sesji Rady Powiatu odbytej w dniu 07.02.2020 r.
b) z XX nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu odbytej w dniu 31.03.2020 r.
4. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami
druk nr 1087.
5. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
6. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Powiatu w okresie między sesjami.
7. Informacja o stanie sanitarno - epizootycznym na terenie powiatu drawskiego za rok 2019 – druk nr 1027.
8. Informacja o stanie sanitarnym na terenie powiatu drawskiego w roku 2019, w tym ocena warunków wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży– druk nr 1026.
9. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pom.
o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2019 r. oraz wnioski Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej służące poprawie funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego (KSRG) na obszarze powiatu drawskiego, sporządzone na podstawie analizy zagrożeń oraz analizy zabezpieczenia operacyjnego powiatu drawskiego, przekazane do wójtów i burmistrzów oraz staroście powiatu, w celu podjęcia działań zmierzających do poprawy funkcjonowania ksrg – druk nr 1024 i 1025.
10. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu drawskiego w roku 2019 – druk nr 1023.
11. Informacja z realizacji zadań wynikających z „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na obszarze powiatu drawskiego na lata 2018 – 2022” w roku 2019
12. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej za rok 2019- druk nr 1070. zał Nr 1
13. Sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej w Darskowie w 2019 roku- druk nr 1067.
14. Sprawozdanie Spółki Szpitale Polskie S.A. z działalności statutowej i finansowej Drawskiego Centrum Specjalistycznego za rok 2019 – druk nr 1030.
15. Sprawozdanie z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych Warsztatów Terapii Zajęciowej w Czaplinku za rok 2019 druk nr 991.
16. Sprawozdanie z działalności Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w Drawsku Pomorskim za 2019 rok- druk nr 1060.
17. Sprawozdanie za 2019 rok z działalności Powiatowego Dziennego Domu Samopomocy- Ośrodka Rehabilitacyjno- Kulturalnego w Drawsku Pomorskim oraz filii Złocieniec- druk nr 1008.
18. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Drawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” za rok 2019- druk nr 1083.
19. Sprawozdanie z oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2019- druk nr 1084.
20. Działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Drawsku Pomorskim w 2019 roku i w I kwartale 2020 roku oraz informacje na temat sytuacji na rynku pracy w Powiecie Drawskim - druk nr 1066.
21. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022 za rok 2019 
22. Sprawozdanie z działalności Zarządu Dróg Powiatowych za rok 2019- druk nr 1058.
23. Plan zamierzeń inwestycyjnych na 2020 rok- druk nr 1059.
24. Podjęcie uchwał w sprawie :
a) podziału środków PFRON na realizację zadań z rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych w 2020 roku- druk nr 1077; 
b) przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze powiatu drawskiego w roku 2020
c) przystąpienia do realizacji przez Powiat Drawski projektu pn. „ABC Przedszkolaka w ZPE-T w Bobrowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020- druk nr 1080.
25. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
26. Komunikaty i sprawy różne. 
27. Zakończenie sesji.

 

                                                                                                    Przewodnicząca Rady

                                                                                                         Urszula Ptak
 
 
 
 
Uprzejmie informuję, że na podstawie art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.511 ze zm.) obrady sesji Rady Powiatu Drawskiego będą transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagranie obrad będzie udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Drawskiego oraz na stronie internetowej powiatu: www.powiatdrawski.pl.
 

 

 

Ze względu na sytuację panującą w kraju, dotyczącą ogłoszenia stanu zagrożenia epidemiologicznego uprzejmie Państwa prosimy o oglądanie sesji w trybie on- line na stronie www.powiatdrawski.pl  link: http://www.powiatdrawski.pl/samorzad/rada-powiatu/sesje-rady-powiatu-drawskiego.html

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona