Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Informacja z XXI sesji Rady Powiatu Drawskiego
06-05-2020

Informacja z XXI sesji Rady Powiatu Drawskiego

Data wydarzenia: 06-05-2020

W dniu 30 kwietnia 2020 roku odbyła się XXI sesja Rady Powiatu Drawskiego. Sesję prowadziła Pani Urszula Ptak – Przewodnicząca Rady Powiatu Drawskiego.

Głównym tematem sesji były sprawozdania:
 • Informacja o stanie sanitarno - epizootycznym na terenie powiatu drawskiego za rok 2019;
 • Informacja o stanie sanitarnym na terenie powiatu drawskiego w roku 2019, w tym ocena warunków wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży;
 • Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pom.
  o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2019 r. oraz wnioski Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej służące poprawie funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego (KSRG) na obszarze powiatu drawskiego, sporządzone na podstawie analizy zagrożeń oraz analizy zabezpieczenia operacyjnego powiatu drawskiego, przekazane do wójtów
  i burmistrzów oraz staroście powiatu, w celu podjęcia działań zmierzających do poprawy funkcjonowania ksrg;
 • Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu drawskiego w roku 2019;
 • Informacja z realizacji zadań wynikających z „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na obszarze powiatu drawskiego na lata 2018 – 2022” w roku 2019;
 • Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej za rok 2019;
 • Sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej w Darskowie w 2019 roku;
 • Sprawozdanie Spółki Szpitale Polskie S.A. z działalności statutowej i finansowej Drawskiego Centrum Specjalistycznego za rok 2019;
 • Sprawozdanie z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych Warsztatów Terapii Zajęciowej w Czaplinku za rok 2019;
 • Sprawozdanie z działalności Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w Drawsku Pomorskim za 2019 rok;
 • Sprawozdanie za 2019 rok z działalności Powiatowego Dziennego Domu Samopomocy- Ośrodka Rehabilitacyjno- Kulturalnego w Drawsku Pomorskim oraz filii Złocieniec;
 • Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Drawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” za rok 2019;
 • Sprawozdanie z oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2019;
 • Działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Drawsku Pomorskim w 2019 roku
  i w I kwartale 2020 roku oraz informacje na temat sytuacji na rynku pracy w Powiecie Drawskim;
 • Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022 za rok 2019;
 • Sprawozdanie z działalności Zarządu Dróg Powiatowych za rok 2019.
 
Radni zapoznali się również z planem zamierzeń inwestycyjnych na 2020 rok.
 
  Ponadto Radni przyjęli uchwały w sprawie :
a)  podziału środków PFRON na realizację zadań z rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych w 2020 roku;
b) przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze powiatu drawskiego w roku 2020;
c) przystąpienia do realizacji przez Powiat Drawski projektu pn. „ABC Przedszkolaka w ZPE-T w Bobrowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020;
d) zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2020;
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Koronawirus ważne informacje
Ikona wirus
Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona