Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Zawiadomienie o XXII sesji Rady Powiatu Drawskiego
12-06-2020

Zawiadomienie o XXII sesji Rady Powiatu Drawskiego

Data wydarzenia: 12-06-2020

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ) zwołuję XXII sesję Rady Powiatu Drawskiego.

Sesja Rady Powiatu Drawskiego odbędzie się w dniu  19 czerwca 2020 roku (piątek) o godz. 9:00 w sali narad w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim przy Pl. E. Orzeszkowej 3.
 
Porządek obrad :
1. Otwarcie sesji.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXI sesji odbytej w dniu 30.04.2020 r.
4. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami druk nr 1196.
5. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
6. Trybuna obywatelska.
7. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Powiatu w okresie między sesjami.
8. Raport o stanie powiatu za 2019 r. :
a) raport o stanie powiatu za 2019 r. – druk nr 1111,
b) debata nad raportem,
c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Drawskiego wotum zaufania – druk nr 1186.
9. Sprawozdanie z realizacji budżetu Powiatu Drawskiego za 2019 rok :
a) sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu Drawskiego za rok 2019 – druk nr 1038;
b) uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Drawskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Drawskiego za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego – druk nr 1074;
c) sprawozdanie finansowe Powiatu Drawskiego sporządzone na dzień 31.12.2019 r.; zał 
d) opinia Komisji Budżetu, Gospodarki i Rozwoju na temat sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Drawskiego za 2019 r.;
e) uchwała oraz wniosek Komisji Rewizyjnej do Rady Powiatu o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu – druk nr  1093 i 1092;
f) uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Drawskiego w sprawie absolutorium – druk nr 1185;
g) stanowisko Klubów Radnych;
h) dyskusja nad sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Drawskiego za 2019 r.;
i) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Drawskiego za 2019 r. – druk nr 1198,
j) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Drawskiego za rok 2019 – druk nr 1197.
10. Sprawozdanie z realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2022 za rok 2019, w tym „Program Rozwoju Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2014 – 2020”druk nr 1187., zał. 1
11. Sprawozdanie za rok 2019 z realizacji „Powiatowego Programu Działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2017 – 2025”druk nr 1134.
12. Ocena przygotowania do sezonu turystycznego pod względem bezpieczeństwa publicznegodruk nr 1161.
13. Sprawozdanie z rozpatrzonych petycji w roku 2019 :
a) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z rozpatrzonych petycji w roku 2019 – druk nr 1188
14. Podjęcie uchwał w sprawie :
a) nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Drawskiego” – druk nr 1172;
b) nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Drawskiego” druk nr 1173;
c) nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Drawskiego”druk nr 1174;
d) likwidacji Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Mielenku Drawskim druk nr 1128;
e) zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół w Czaplinku druk nr 1129;
f) zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim druk nr 1130;
g) zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół w Kaliszu Pomorskim – druk nr 1131;
h) zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół w Złocieńcu druk nr 1132;
i) wyrażenia zgody na zawarcie umowy w zakresie świadczenia usług publicznego transportu zbiorowegodruk nr 1160; zał. 
j)  udzielenia pomocy finansowej Gminie Drawsko Pomorskie druk nr 1177;
k)  zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2020druk nr 1180; zał 1, zał 2, zał 3
l) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2020 – 2036                    – druk nr 1181, zał 1, zał 2
15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
16. Komunikaty i sprawy różne.
17. Zakończenie sesji.
 
                                                                                                            Przewodnicząca Rady
 
                                                                                                                    Urszula Ptak
 
 
Uprzejmie informuję, że na podstawie art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 9201) obrady sesji Rady Powiatu Drawskiego będą transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagranie obrad będzie udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Drawskiego oraz na stronie internetowej powiatu: www.powiatdrawki.pl.

 

 

 

 

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Koronawirus ważne informacje
Ikona wirus
Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona