Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Ogłoszenie o konkursie - 19.10.2020 r.
19-10-2020

Ogłoszenie o konkursie - 19.10.2020 r.

Data wydarzenia: 19-10-2020

Uprzejmie informuję, że Zarząd Powiatu Drawskiego na swoim posiedzeniu w dniu 19 października 2020 r. podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Drawskiego w 2021 r.

Treść ogłoszeń konkursowych na realizację ww. zadań oraz wymagany druk oferty znajdują się:
1)    w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim na stronie bip.powiatdrawski.pl, w zakładce organizacje pozarządowe/otwarte konkursy ofert;
2)    w siedzibie Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim, na urzędowej tablicy ogłoszeń;
3) na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim –www.powiatdrawski.pl w zakładce organizacje pozarządowe/otwarte konkursy ofert/ Biuletyn Informacji Publicznej.
pliki do pobrania:
 - wzór sprawozdania.          
Oferty wraz z wymaganymi załącznikami, zgodnie z ogłoszeniami konkursowymi można składać do 10 listopada 2020 r.  do godz. 14.00 (liczy się data wpływu oferty do urzędu).
 
Jednocześnie zapraszamy Państwa do udziału w pracach komisji konkursowej. Udział
w pracach komisji konkursowej jest bezpłatny. W skład komisji konkursowej mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057), którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
-          nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie;
-          nie pozostają wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności.
 
 
Proszę o zgłaszanie swoich kandydatur w terminie do 27 października  2020 r. listownie na adres Starostwa (Wydział Organizacyjny, Starostwo Powiatowe w Drawsku   Pomorskim, Pl. E. Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie) lub mailowo na adres: m.katuszonek@powiatdrawski.pl.
Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące konkursów oraz kandydatur do komisji konkursowych można uzyskać w Wydziale Organizacyjnym (pokój 216) w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim oraz telefonicznie pod numerem  94 36 307 78.
 
 
Tekst:
 
Małgorzata Katuszonek,
Wydział Organizacyjny
 
 
 
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Koronawirus ważne informacje
Ikona wirus
Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona