Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Tarcza antykryzysowa - turystyka
20-10-2020

Tarcza antykryzysowa - turystyka

Data wydarzenia: 20-10-2020

Od 1 października 2020 roku obowiązuje ustawa z 17 września o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (tzw. tarczy dla turystyki), podpisana przez Prezydenta 22 września.

Warto pamiętać, że za sprawą Senatu zmniejszono próg uprawniający do dodatkowego świadczenia postojowego. Obejmie ono tych, którzy wykażą spadek obrotów o co najmniej 75 proc w porównaniu z rokiem 2019 (porównujemy pierwszy miesiąc z wniosku z analogicznym z miesiącem 2019 r.). Wcześniej było to co najmniej 80 proc. Wnioski o zwolnienie można składać do końca listopada. Kolejna ważna poprawka przesuwa okres zwolnienia ze składek ZUS - będzie przysługiwał za lipiec, sierpień i wrzesień. Zwolnienie ze składek ZUS i postojowe nie obejmuje organizatorów turystyki (PKD 79.12.Z, czyli biur podróży), pośredników turystycznych, którzy na zlecenie klientów zawierają umowy o świadczenie usług (PKD 79.11.B), agencji reklamowych, które zwykle organizują targi (PKD 73.11.Z) oraz logistyki targowej – PKD 52.29.C, 73.11.Z.
 
Co dokładnie zawiera tarcza dla turystyki?

Zwolnienie ze składek ZUS
Ustawa przewiduje zwolnienie z obowiązku opłacania nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych. Zwolnienie jest za okres od 1 lipca 2020 r. do 30 września 2020 r.,  od składek wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych, jeżeli firma była zgłoszona jako płatnik składek do dnia 30 czerwca 2020 r. Ze zwolnienia będą mogły skorzystać tylko firmy z PKD: 49.39.Z (transport lądowy), 55.10.Z (hotele i podobne obiekty zakwaterowania), 77.39.Z (wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn i urządzeń), 79.11.A (agenci turystyczni), 79.90.A (piloci i przewodnicy), 82.30.Z (organizacje targów, wystaw i kongresów), 90.01.Z (artyści występujący na wydarzeniach), 90.02.Z (działalność wspomagająca organizację wydarzeń), 93.29.A (działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeń) , 93.29.B (Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana), 93.29 (pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna).

Zwolnienie będzie dla tych, których przychód z działalności uzyskany w pierwszym miesiącu kalendarzowym za który jest składany wniosek o zwolnienie był niższy co najmniej o 75 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym 2019 roku (to za sprawą poprawki Senatu, bo pierwotnie było 80 proc.) Z kolei opłacone składki przez firmy spełniające te warunki na ich wniosek mają zostać zwrócone na zasadach określonych w art. 24 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
 
Postojowe
Zgodnie z nowelizacją o świadczenie postojowe będą mogli się starać agenci turystyczni (działalność o kodzie 79.90 A), którzy zawiesili działalność po 31 sierpnia 2019 r, ale w całym 2019 roku nie wykonywali jej dłużej niż 9 miesięcy.  Działalność ta ma charakter sezonowy i w 2019 r. była wykonywana przez okres nie dłuższy niż 9 miesięcy. Do tej pory grupy te były wykluczone z pomocy ze względu na zawieszenie działalności po sezonie, tj. zazwyczaj pod koniec 2019 r. Ponadto nowy art. 15zs1 stanowi, że dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą określoną kodami PKD: 49.39.Z 9 (transport lądowy), 77.39.Z (wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń), 90.01.Z (artyści występujący na wydarzeniach), 90.02.Z (działalność wspomagająca organizację wydarzeń), 93.29.Z (pozostała działalność rozrywkowa), która skorzystała ze świadczenia postojowego może ubiegać się o dodatkowe świadczenie postojowe. Chodzi o 2 080 zł (80 proc. minimalnego wynagrodzenia) albo 1 300 zł (50 proc. minimalnego wynagrodzenia gdy przedsiębiorca rozlicza się na karcie podatkowej i korzysta ze zwolnienia z podatku VAT).

300 milionów złotych na zwroty za odwołane podróże
Ustawa przewiduje też powstanie Turystycznego Funduszu Zwrotów (TFZ)stanowiącego wyodrębniony rachunek w Banku Gospodarstwa Krajowego. Trafi do niego 300 milionów złotych. Z funduszu będą dokonywane wypłaty na rzecz podróżnych, gdy podróżny nie otrzymał lub nie wyraził zgody na przyjęcie vouchera na poczet przyszłych imprez turystycznych w ciągu roku od dnia, w którym miała się odbyć impreza turystyczna. Autorzy projektu szacują, że obejmie on 4,8 tys. organizatorów turystyki i 200 tys. klientów. Organizator turystyki będzie musiał za pośrednictwem systemu teleinformatycznego złożyć do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG) wniosek o udzielenie wypłaty wraz z wykazem umów, od których podróżni odstąpili z powodu epidemii. Warunkiem udzielenia wypłaty będzie dokonanie przez organizatora wpłaty w wysokości 7,5 proc. łącznej wartości wypłat objętych wnioskiem w terminie 7 dni od złożenia wniosku. Dodatkowo organizator turystyki będzie zobligowany do dokonania opłaty w wysokości 2,5 proc. dla mikro, małych i średnich firm oraz 4,1 proc. dla dużych łącznej wartości wypłat objętych wnioskiem na rzecz Turystycznego Funduszu Pomocowego, który w ciągu 6 lat dokona zwrotu tych kwot do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19/budżetu państwa. To oznacza w praktyce, że za pożyczkę trzeba zapłacić.
Podróżny, by dostać zwrot, też będzie musiał złożyć przez Internet wniosek do UFG, a na wypłatę może czekać nawet cztery miesiące. Fundusz po otrzymaniu wniosków, organizatora turystyki oraz podróżnego i po potwierdzeniu ich kompletności oraz zgodności danych, będzie miał 30 dni na ich weryfikację. Wypłata na konto podróżnego będzie dokonana po 14 dni od dnia zakończenia weryfikacji. A ta może zostać przedłużona do 4 miesięcy.

Vouchery z pełną ochroną
Zgodnie z przepisami tarczy antykryzysowej w przypadku odstąpienia od umowy z powodu epidemii można było zamiast zwrotu pieniędzy wybrać voucher na realizację imprezy turystycznej w przyszłości, w ciągu roku od dnia, w którym miała się odbyć odwołana impreza. Nowelizacja mówi, że w przypadku niewypłacalności organizatora turystyki, świadczenia realizowanego na podstawie vouchera podlega takiej samej ochronie jak realizacja świadczenia na podstawie dotychczasowej umowy o udział w imprezie turystycznej. Ponadto w przepisie wprost ustalono, że źródłem zabezpieczenia świadczeń realizowanych na podstawie vouchera jest zabezpieczenie finansowe organizatora turystyki, obowiązujące w dniu zawarcia dotychczasowej umowy o udział w imprezie turystycznej. To oznacza, że gdy biuro upadnie, to turysta, który już podróżuje na podstawie vouchera zostanie ściągnięty, a ten który jeszcze nie skorzystał z vouchera dostanie zwrot pieniędzy. Z danych Ministerstwa Rozwoju wynika, że vouchery wybrało 100 tys. z 300 tys. klientów, którym odwołano podróże.
 
Źródło: prawo.pl
 
W najbliższym czasie na stronie www.powiatdrawski.pl ukażą się kolejne informacje dotyczące tarczy antykryzysowej w zakresie pomocy branży turystycznej.
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Koronawirus ważne informacje
Ikona wirus
Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona