Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Zawiadomienie o XXIX sesji Rady Powiatu Drawskiego
11-12-2020

Zawiadomienie o XXIX sesji Rady Powiatu Drawskiego

Data wydarzenia: 11-12-2020

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 15 zzx ust.1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.) zwołuję XXIX sesję Rady Powiatu Drawskiego z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość (częściowy zdalny tryb obradowania).

Sesja Rady Powiatu Drawskiego odbędzie się w dniu 18 grudnia 2020 roku (piątek) o godz. 9:00 w sali narad w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim przy Pl. E. Orzeszkowej 3.

Porządek obrad:
⦁ Otwarcie sesji.
⦁ Ustalenie porządku obrad.
⦁ Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Powiatu Drawskiego z dnia 27 listopada
2020 r.
⦁ Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami
druk nr 1590.
⦁ Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
⦁ Trybuna obywatelska.
⦁ Sprawozdania z działalności Komisji Rady Powiatu w okresie między sesjami.
⦁ Plan pracy Rady Powiatu Drawskiego na rok 2021:
⦁ opinia Klubów Radnych,
⦁ podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Drawskiego – druk nr 1576, zał.
⦁ Plany pracy komisji stałych Rady Powiatu na rok 2021:
⦁ opinia Klubów Radnych,
⦁ podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Drawskiego – druk nr 1577, zał Nr 1, zał Nr 2, zał Nr 3, zał Nr 4..
⦁ Plan kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2021:
⦁ opinia klubów radnych,
⦁ podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej – druk nr 1578, zał.
⦁ Projekt budżetu Powiatu Drawskiego na 2021 r.:
a) konstrukcja projektu budżetu i jego główne założenia;
b) wnioski Komisji Rady zgłoszone do projektu budżetu i sposób ich realizacji;
c) opinia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku – druk nr 1598;
d) opinie Komisji Stałych Rady Powiatu;
e) opinia Komisji Budżetu, Gospodarki i Rozwoju Rady o projekcie budżetu;
f) opinie RIO – druk nr 1595, 1596 i 1597;
g) opinie Klubów Radnych;
h) dyskusja nad projektem budżetu;
i) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Drawskiego na rok 2021
druk nr 1522; zał Nr 1, zał Nr 2, zał Nr 3, zał Nr 4, zał Nr 5, zał Nr 5a, zał Nr 5 b, zał Nr 5c,  zał Nr 6, zał Nr 7, zał Nr 8, zał Nr 9
j) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Drawskiego na lata 2021 - 2036 – druk nr 1523, uzasadnienie, zał Nr 1, zał Nr 2.
⦁ Podjęcie uchwał w sprawie:
⦁ w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Darskowie – druk nr 1525;
⦁ rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim – druk nr 1584;
⦁ zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć – druk nr 1405;
⦁ zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków PFRON na realizację zadań z rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych w 2020 r. – druk nr 1574;
⦁ zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2020 – druk nr 1580, zał Nr 1, zał Nr 2, zał Nr 3.
⦁ o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2020 - 2036 – druk nr 1581, zał Nr 1, zał Nr 2,
⦁ ustalenia wykazu wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2020 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków – druk nr 1582.
⦁ Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
⦁ Komunikaty i sprawy różne.
⦁ Zakończenie sesji.
 
                                                                                                         Przewodnicząca Rady
                                                                                                                  Urszula Ptak
 


 

Uprzejmie informuję, że na podstawie art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) obrady sesji Rady Powiatu Drawskiego będą transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagranie obrad będzie udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Drawskiego oraz na stronie internetowej powiatu: www.powiatdrawski.pl

  

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Koronawirus ważne informacje
Ikona wirus
Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona