Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Tarcza 6.0 - Dotacje dla mikro i małych przedsiębiorstw
13-01-2021

Tarcza 6.0 - Dotacje dla mikro i małych przedsiębiorstw

Data wydarzenia: 13-01-2021

Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim ogłosił nabór wniosków o udzielenie dotacji na pokrycie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy.

DOTACJA DLA MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORCÓW udzielana jest na podstawie art. 15zze4  ustawy z dnia 9 grudnia 2020r.  o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. (Dz.U. 2020 poz. 2255).
Wnioski przyjmowane są wyłącznie w okresie od 21.12.2020r. do 31.01.2021r.
Ustawą wprowadzono nowe rozwiązanie pomocowe, którym jest dotacja dla mikro i małych przedsiębiorstw (art. 15zze4) w wysokości do 5 tys. zł.
Dotację mogą otrzymać przedsiębiorcy, którzy:
  • na dzień 30 września 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną określonymi kodami Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 jako rodzaj przeważającej działalności*,
  • przychód z ich działalności uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.;
  • nie mieli zawieszonej działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 30 września 2020 r.;
  • dotacje dla mikro i małych przedsiębiorców można łączyć z innymi formami wsparcia ze środków publicznych;
  • dotację mogą ubiegać się także ci mikroprzedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają i nigdy nie zatrudniali pracowników;
*kody PKD wymienione w ustawie:

47.71.Z

Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.72.Z

Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.81.Z

Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach

47.82.Z

Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach

47.89.Z

Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach

49.39.Z

Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

56.10.A

Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

56.10.B

Ruchome placówki gastronomiczne

56.21.Z

Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

56.29.Z

Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

56.30.Z

Przygotowywanie i podawanie napojów

59.11.Z

Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

59.12.Z

Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi

59.13.Z

Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

59.14.Z

Działalność związana z projekcją filmów

59.20.Z

Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

74.20.Z

Działalność fotograficzna

77.21.Z

Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

79.90.A

Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

82.30.Z

Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

85.51.Z

Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

85.52.Z

Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

85.53.Z

Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu

85.59.A

Nauka języków obcych

85.59.B

Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

86.10.Z1

W zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej.

86.90.A

Działalność fizjoterapeutyczna

86.90.D

Działalność paramedyczna

90.01 Z

Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

90.02.Z

Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

90.04.Z

Działalność obiektów kulturalnych

91.02.Z

Działalność muzeów

93.11.Z

Działalność obiektów sportowych

93.13.Z

Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

93.19.Z

Pozostała działalność związana ze sportem

93.21.Z

Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki

93.29.A

Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych

93.29.B

Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana

93.29.Z

Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

96.01.Z

Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich

96.04.Z

Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

 
Wnioski można składać wyłącznie w postaci elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl   po   opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.
 
Wnioski złożone w formie papierowej lub bez wymaganego podpisu nie będą podlegały procedurze rozpatrzenia.
Poprawnie złożone wnioski zostaną zweryfikowane pod kątem formalnym i merytorycznym.
O procesie weryfikacji i wypłacie środków wnioskodawca będzie informowany poprzez konto na portalu praca.gov.pl. 
 
Szczegółowe  informacje nt. wsparcia
  • pod numerem telefonu od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00 do 14.00 :
               94 36 36 729 lub 94 36 36 731
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej: m.piekarzewicz@pupdrawsko.pl , j.ajzyk@pupdrawsko.pl
 
Tekst: Magdalena Piekarzewicz, PUP w Drawsku Pomorskim
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Koronawirus ważne informacje
Ikona wirus
Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport
Publiczny
Ikona