Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Ogłoszenie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
14-05-2021

Ogłoszenie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

Data wydarzenia: 14-05-2021

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM z dnia 14.05.2021 r.

STAROSTA DRAWSKI
 
OGŁASZA
O ZAMIARZE OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA
Z NIERUCHOMOŚCI O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM
 
Działając na podstawie art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124 ust. 1 oraz art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.)
 
informuję
 
o zamiarze wszczęcia postępowania z wniosku Spółki Energa-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku
na podstawie art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
o ograniczenie sposobu korzystania z części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 138/60 położonej w obrębie Cieszyno gmina Złocieniec, objętej księgą wieczystą nr KO1D/00012530/8 poprzez zezwolenie na założenie i przeprowadzenie przewodów i urządzeń służących do dystrybucji energii elektrycznej. Planowane prace na nieruchomości polegać będą na budowie linii kablowej SN 15 kV relacji GPZ Złocieniec – Ostrowice oraz demontażu istniejącej linii napowietrznej SN 15 kV.
Z wpisów w księdze wieczystej nr KO1D/00012530/8 i dokumentów złożonych przy ww. księdze wieczystej wynika, iż prawo własności przedmiotowej nieruchomości wpisane jest na rzecz dwóch osób fizycznych w udziale 5/8 części oraz nieżyjącej Bogumiły Jolanty Filinowicz w udziale 3/8 części. Powyższą nieruchomość traktuje się jako nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, ponieważ właściciel ww. nieruchomości nie żyje i nie toczyło się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Bogumile Filinowicz. Nie zostały również złożone oświadczenia o odrzuceniu bądź przyjęciu spadku po ww. zmarłej.
Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do ww. nieruchomości zostanie wszczęte postępowanie o ograniczeniu sposobu korzystania z części ww. nieruchomości w przedmiotowej sprawie.
W związku z tym wzywa się osoby, którym mogą przysługiwać prawa rzeczowe do tej nieruchomości, aby w ww. terminie zgłosiły się do Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim, Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Plac E. Orzeszkowej 3a, pokój nr 14, w godzinach pracy tut. urzędu 0700-1500 (od poniedziałku do środy), 700-1600 (czwartek), 700-1400 (piątek), telefon 94 363 07 73 celem wykazania swoich praw rzeczowych do przedmiotowej nieruchomości.
 
 
 
 
Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na okres dwóch miesięcy tj. od dnia 14.05.2021 r. do dnia ………… r. na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim i BIP, oraz publikuje się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego
w Drawsku Pomorskim www.powiatdrawski.pl, w prasie o zasięgu ogólnopolskim, a także wywiesza na tablicach ogłoszeń gmin Powiatu Drawskiego.
 
Tekst:
Ewelina Berkowska
inspektor ds. gospodarki nieruchomościami
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Koronawirus ważne informacje
Ikona wirus
Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport
Publiczny
Ikona