Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Zawiadomienie o XXXV sesji Rady Powiatu Drawskiego
21-05-2021

Zawiadomienie o XXXV sesji Rady Powiatu Drawskiego

Data wydarzenia: 21-05-2021

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 15 zzx ust.1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.) zwołuję XXXV sesję Rady Powiatu Drawskiego z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość (częściowy zdalny tryb obradowania).

 
Sesja Rady Powiatu Drawskiego odbędzie się w dniu 28 maja 2021 roku (piątek) o godz. 9:00 w sali narad w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim przy Pl. E. Orzeszkowej 3.
 
Porządek obrad :
1. Otwarcie sesji.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji odbytej w dniu 23.04.2021 r.
4. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami druk nr 1854.
5. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
6. Trybuna obywatelska.
7. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Powiatu w okresie między sesjami.
8. Raport o stanie powiatu za 2020 r. :
a) raport o stanie powiatu za 2020 r. – druk nr 1816,
b) debata nad raportem,
c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Drawskiego wotum zaufania – druk nr 1829.
9. Sprawozdanie z realizacji budżetu Powiatu Drawskiego za 2020 rok :
a) sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu Drawskiego za rok 2020 – druk nr 1743;
b) uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Drawskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Drawskiego za 2020 rok wraz
z informacją o stanie mienia komunalnego – druk nr 1846;
c) sprawozdanie finansowe Powiatu Drawskiego sporządzone na dzień 31.12.2020 r.;- zał. 
d) opinia Komisji Budżetu, Gospodarki i Rozwoju na temat sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Drawskiego za 2020 r.;
e) uchwała oraz wniosek Komisji Rewizyjnej do Rady Powiatu o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu
f) uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Drawskiego w sprawie absolutorium – druk nr 1847;
g) stanowisko Klubów Radnych;
h) dyskusja nad sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Drawskiego za 2020 r.;
i) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Drawskiego za 2020 r. – druk nr 1815,
j) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Drawskiego za rok 2020 – druk nr 1819.
10. Sprawozdanie z oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2020druk nr 1813.
11. Sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej w Darskowie druk nr 1823.
12. Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy Powiatu Drawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” za rok 2020 druk nr 1836.
13. Ocena przygotowania do sezonu turystycznego pod względem bezpieczeństwa publicznegodruk nr 1837, 1838, 1839.
14. Podjęcie uchwał w sprawie :
a) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nadawania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Drawskiego” – druk nr 1824;
b) o zmianie uchwały Nr XXVIII/193/2020 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym na 2021 rokdruk nr 1848;
c) zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2021druk nr 1834; zał Nr 1, zał Nr 2, zał Nr 3.
d) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2021 – 2036
15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
16. Komunikaty i sprawy różne.
17. Zakończenie sesji. 

 

                                                                                               Przewodnicząca Rady

                                                                                                    Urszula Ptak

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Koronawirus ważne informacje
Ikona wirus
Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport
Publiczny
Ikona