Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

ZARZĄD Z ABSOLUTORIUM

ZARZĄD Z ABSOLUTORIUM

Data wydarzenia: 27-05-2022

Informacja z XLVII sesji Rady Powiatu Drawskiego.

W dniu 26 maja 2022 roku odbyła się XLVII sesja Rady Powiatu Drawskiego. Sesję prowadziła Pani Urszula Ptak – Przewodnicząca Rady Powiatu Drawskiego.    
Głównym tematem sesji było rozpatrzenie raportu o stanie powiatu za 2021 r. i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Drawskiego wotum zaufania oraz  rozpatrzenie sprawozdania  finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 r. Radni zapoznali się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wykonania budżetu Powiatu za 2021 r., z opinią Komisji Budżetu, Gospodarki i Rozwoju Rady Powiatu, wnioskiem Komisji Rewizyjnej do Rady Powiatu o udzielenie Zarządowi Powiatu absolutorium, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w sprawie absolutorium oraz stanowiskiem Klubów Radnych.  Radni Powiatu Drawskiego po rozpatrzeniu raportu o stanie powiatu za 2021 r. udzielili Zarządowi Powiatu Drawskiego wotum zaufania, a następnie po wysłuchaniu opinii odnośnie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu  udzielili Zarządowi Powiatu Drawskiego  absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu za 2021 r.
        
Następnie Radni zapoznali się  ze sprawozdaniem z realizacji „Rocznego programu współpracy Powiatu Drawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” za rok 2021. 
        
Ponadto Radni przyjęli uchwały w sprawie:
 
a) zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków PFRON na realizację zadań z rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych w 2022 roku;
b) zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2022;
c) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2022 – 2037.
       
W związku z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 13 maja 2022 r. Rada Powiatu Drawskiego podjęła ponownie uchwały w sprawie:
 
a) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Drawskiego;
b) określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
c) odwołania Wicestarosty Powiatu Drawskiego;
d) zwolnienia odwołanego Wicestarosty Powiatu Drawskiego z pełnienia dotychczasowych obowiązków.
Autor: Barbara Kotwica, Naczelnik Wydziału Biura Rady
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Koronawirus ważne informacje
Ikona wirus
Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport
Publiczny
Ikona