Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

ZAWIADOMIENIE o XLIX sesji Rady Powiatu Drawskiego

ZAWIADOMIENIE o XLIX sesji Rady Powiatu Drawskiego

Data wydarzenia: 23-06-2022

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 528) oraz art. 15 zzx ust.1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) zwołuję XLIX sesję Rady Powiatu Drawskiego z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość (częściowy zdalny tryb obradowania).

Sesja Rady Powiatu Drawskiego odbędzie się w dniu 30 czerwca 2022 roku (czwartek) o godz. 9:00 w sali narad w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim przy Pl. E. Orzeszkowej 3.
 
 
Porządek obrad :
1. Otwarcie sesji.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z:
a) XLVII sesji Rady Powiatu odbytej w dniu 26 maja 2022 r.
b) XLVIII uroczystej sesji Rady Powiatu odbytej w dniu 01 czerwca 2022 r.
4. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami – druk nr 2636.
5. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
6. Trybuna obywatelska.
7. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Powiatu w okresie między sesjami.
8. Informacja o stanie sanitarnym na terenie powiatu drawskiego w roku 2021 – druk nr 2627.
9. Informacja z realizacji zadań wynikających z „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na obszarze powiatu drawskiego na lata 2018 – 2022 w roku 2021 –  druk nr 2626.
10. Sprawozdanie za rok 2021 z realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2022, w tym „Program Rozwoju Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2021 – 2022” – druk nr 2593.
11. Sprawozdanie z rozpatrzonych petycji w roku 2021:
a) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z rozpatrzonych petycji w roku 2021
druk nr 2625.     
12. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) wyrażenia zgody na przeprowadzenie kontroli– druk nr 2616;
b) regulaminu przyznawania nagrody za osiągnięte wyniki sportowe – druk nr 2609;
c) udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu  – druk nr 2590;
d) zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków PFRON na realizację zadań z rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych w 2022 roku – druk nr 2613;
e) zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2022 – druk nr 2633.
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
14. Komunikaty i sprawy różne.
15. Zakończenie sesji.

  
 
                                                                                                                                                       
Przewodnicząca Rady
Urszula Ptak
 
 
 
Uprzejmie informuję, że na podstawie art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 528) obrady sesji Rady Powiatu Drawskiego będą transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagranie obrad będzie udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Drawskiego oraz na stronie internetowej powiatu: www.powiatdrawski.pl.
 

 MATERIAŁY DO POBRANIA NA SESJĘ

 

 

Autor: Joanna Rudziewicz, Biuro Rady Powiatu
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Koronawirus ważne informacje
Ikona wirus
Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport
Publiczny
Ikona