Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Informacje ze spotkania 13 marca 2023 r.

Informacje ze spotkania 13 marca 2023 r.

Data wydarzenia: 15-03-2023

Dziękuję za zaangażowanie i obecność na spotkaniu z p. Urszulą Sadłowską z OWES w Koszalinie, za Państwa cenne pytania, dzięki, którym mogę wyjaśnić wątpliwości dot. otwartych konkursów ofert w 2023 r.:

1.      Do kiedy ostateczny termin zgłaszania ofert?
Do 31 marca 2023r. w generatorze WITKAC. Jedynie konkurs dot. wsparcia w zakresie edukacji księgowej do 24 marca 2023r.
 
2.      Do kogo zgłaszać chęć korzystania z edukacji księgowej dla organizacji o rocznym przychodzie do 11 tyś. zł ?
Organizacje spełniające w/w warunek, proszę o zgłoszenie mali j.kulesza@powiatdrawski.pl do dnia 24 marca 2023 r.
 
3.      Czy, jeżeli organizacja nie prześle wersji papierowej oferty, to oferta nie zostanie rozpatrzona?
Nie. Wg ogłoszenia konkursowego (pkt. VI.3). W przypadku stwierdzenia przez komisję błędów formalnych, komisja wzywa do ich uzupełnienia lub wniesienia poprawek w terminie pięciu dni roboczych od daty pisemnego (elektroniczną) lub telefonicznego powiadomienia. Po bezskutecznym upływie terminu na uzupełnienie braków oferta nie podlega dalszej ocenie. Wersja papierowa będzie na pewno potrzebna do decyzji Zarządu. Zależnie od jakości i ilości ofert im będzie ich więcej, tym bardziej prawdopodobny jest etap zmiany wysokości wnioskowanej kwoty dotacji. Wówczas ostateczna papierowa wersja oferty będzie konieczna.
 
4.      Czy skan statutu/regulaminy jest konieczny?
Tak, ponieważ oferta musi być zgodna z celami regulaminowymi/statutowymi organizacji. Ponadto, nie wszystkie organizacje wywiązują się z obowiązków wynikających z  ustawy Prawo o stowarzyszeniach z 7 kwietnia 1989r. (Dz. U. 1989 Nr 20 poz. 104) Art. 21.
1. Zarząd stowarzyszenia KRS ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić sąd rejestrowy o zmianie statutu.
Art. 40b.
2. Stowarzyszenie zwykłe składa organowi nadzorującemu, w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zmianę danych, wniosek o zamieszczenie w ewidencji zmienionych danych, o których mowa w ust. 1, załączając dokumenty stanowiące podstawę zmiany. Przepisy o wpisie do ewidencji stosuje się odpowiednio.
3. Stowarzyszenie zwykłe ma obowiązek informować o zmianie adresu zamieszkania osób.
 
Na podstawie powyższego, proszę WSZYSTKIE  ORGANIZACJE o AKTUALIZACJĘ danych organizacji i odesłanie załączonej tabeli do Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim, ul. Pl. El. Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie do dnia 15.04.2023r.
 
Autor: Joanna Kulesza, specjalista NGO
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Koronawirus ważne informacje
Ikona wirus
Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona