Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Zawiadomienie o LVII sesji Rady Powiatu Drawskiego

Zawiadomienie o LVII sesji Rady Powiatu Drawskiego

Data wydarzenia: 24-03-2023

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1526) zwołuję LVII sesję Rady Powiatu Drawskiego.

Sesja Rady Powiatu Drawskiego odbędzie się w dniu 31 marca 2023 roku (piątek) o godz. 9:00 w sali narad w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim przy Pl. E. Orzeszkowej 3.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z LVI sesji Rady Powiatu odbytej w dniu 10.02.2023 r.

4. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami – druk nr 3160.

5. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.

6. Trybuna obywatelska.

7. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Powiatu w okresie między sesjami.

8. Sprawozdanie z działalności Szpitala im. Matki Teresy z Kalkuty w Drawsku Pomorskim za rok 2022 – druk nr 3130.

9. Informacja o stanie sanitarnym na terenie powiatu drawskiego w roku 2022 – druk nr 3103.

10. Informacja o stanie sanitarno - epizootycznym Powiatowego Lekarza Weterynarii w Drawsku Pomorskim za rok 2022 – druk nr 3104.

11. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pom. o stanie bezpieczeństwa Powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2022 r. oraz wnioski Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej służące poprawie funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego (KSRG) na obszarze powiatu drawskiego, sporządzone na podstawie analizy zagrożeń oraz analizy zabezpieczenia operacyjnego powiatu drawskiego, przekazane do wójtów i burmistrzów oraz staroście powiatu, w celu podjęcia działań zmierzających do poprawy funkcjonowania ksrg – druk nr  3106 i 3107.

12. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu drawskiego w roku 2022 – druk nr 3105.

13. Sprawozdanie z realizacji „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na obszarze powiatu drawskiego w roku 2022” – druk nr  3108.

14. Sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej w Darskowie za 2022 r. – druk nr 3098.

15. Sprawozdanie z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych Warsztatów Terapii Zajęciowej w Czaplinku i filii w Kaliszu Pomorskim za  2022 rok – druk nr 3120.

16. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim i wykaz potrzeb z zakresu systemu pieczy zastępczej i pomocy społecznej, w tym sprawozdanie z efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej oraz „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar w Powiecie Drawskim na lata 2021 - 2025 – druk nr  3132 i 3133.

17. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu drawskiego – druk nr 3134;

b) uchwalenia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Drawskiego na lata 2023 – 2028” – druk nr 3127;

c) odwołania członka Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego – druk nr 3116;

d) utworzenia oddziału przygotowania wojskowego w Zespole Szkół w Czaplinku – druk nr 3154;

e) podziału środków PFRON na realizację zadań z rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych w 2023 roku – druk nr 3128;

f) zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2023 – druk nr 3137;

g) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia  Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2023 2038 – druk nr 3138.

18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

19. Komunikaty i sprawy różne. 

20. Zakończenie sesji.                                                                               Pan                                                                                                  

                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                               Przewodnicząca Rady
 
                                                                                                                                                                                                                  Urszula Ptak
                                                                                                                                                       

 

Uprzejmie informuję, że na podstawie art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) obrady sesji Rady Powiatu Drawskiego będą transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagranie obrad będzie udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Drawskiego oraz na stronie internetowej powiatu: www.powiatdrawki.pl.

 

Autor: Powiat Drawski
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Koronawirus ważne informacje
Ikona wirus
Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona