Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Znamy uczestników tegorocznej mobilności do Hiszpanii
13-02-2024

Znamy uczestników tegorocznej mobilności do Hiszpanii

Data wydarzenia: 13-02-2024

25 maja 2024 r. 16 uczniów Zespołu Szkół w Czaplinku wyruszy na podbój hiszpańskiego rynku pracy. To właśnie oni będą objadać się churrosami, robić selfie z Picassem i chłonąć kulturę Andaluzji.

Zespół Szkół w Czaplinka rozpoczyna w kolejnym roku szkolnym  2023/2024 realizację projektu unijnego Erasmus + w dziedzinie: Mobilność edukacyjna, Akcja: Akredytowane projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego. W ramach projektu 16 uczniów pojedzie na praktyki zawodowe do Hiszpanii (Malaga) w celu doskonalenia i zdobywania nowych umiejętności w zawodach: technik technologii drewna, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik mechatronik, technik organizacji turystyki. W ramach tej akcji dwóch nauczycieli praktycznej nauki zawodu będzie realizować jeden z celów projektu, tzn.  rozwój kompetencji zawodowych i językowych, zapewniając odpowiednio wysoką jakość kształcenia i szkolenia na poziomie zawodowym dla wszystkich nauczanych w Technikum kierunków.

Projekt  będzie trwał do 2027 roku, co skutkuje corocznym wyjazdem uczniów i nauczycieli do słonecznej Hiszpanii całkowicie bezpłatnie.

Dla uczestników projektu jest zapewnione: przygotowanie językowe (j. angielski, j. hiszpański), przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne, przygotowanie kulturowe z bogatym programem wyjazdów turystycznych, zajęć edukacyjnych związanych z zapoznaniem uczestników z kulturą, tradycją, historią Hiszpanii, 4 - tygodniowy staż w zakładach pracy zgodnie z nauczanym zawodem w Maladze (Hiszpania) w ramach współpracy z partnerem  Euromind, zapewniając dojazd (z i do), pobyt tj. mieszkanie, wyżywienie, opiekę koordynatorów, ubezpieczenie, trzy wycieczki kulturowe, kurs języka hiszpańskiego.

Główne cele projektu to:

Ø rozwijanie u uczniów kompetencji osobistych i społecznych w środowisku odmiennym kulturowo oraz uwrażliwienie ich na odmienne normy społeczno-kulturowe i wzorce zachowań,

Ø  kształtowanie rozwoju zbioru kompetencji interdyscyplinarnych, społecznych i cyfrowych receptą na kwalifikacje i merytoryczny profil absolwenta Zespołu Szkół w Czaplinku,

Ø  poszerzenie wzorców kulturowo – poznawczych poprzez wdrożenie programu integracyjno-kulturowego – jako wartość dodana projektu mobilności zawodowej uczniów Zespołu Szkół w Czaplinku,

Ø wzrost umiędzynarodowienia działań szkoły poprzez rozszerzenie współpracy na poziomie UE oraz adaptacja i włączenie w pracę placówki efektów/rezultatów/produktów współpracy międzynarodowej,

Ø umożliwienie uczniom zdobycia i formalnego uznania jak największej liczby kompetencji zawodowych, językowych i organizacyjnych niemożliwych do osiągnięcia poprzez formalny cykl nauczania,

Ø rozwój kompetencji zawodowych i językowych (j. angielski zawodowy) kadry kształcenia zawodowego Zespołu Szkół w Czaplinku,

Ø  zapewnienie uczniom ZS w Czaplinku warunków praktycznego kształcenia zawodowego w międzynarodowym środowisku pracy uwzględniającym aktualny poziom wiedzy i zapotrzebowania na specjalizacje zawodowe,

Ø  podniesienie posiadanych i nabycie nowych kompetencji komunikacyjnych związanych z wykonywaniem zadań zawodowych w warunkach rynkowych zbieżnych z kierunkiem kształcenia uczestników,

Ø  rozwój kompetencji językowo-komunikacyjnych uczniów Technikum w Czaplinku w zakresie współpracy w środowisku pracy oraz wykonywania zadań wymagających zastosowania słownictwa branżowego.

Do tegorocznego wyjazdu zakwalifikowali się: Tomasz Kiejno, Adrian Krause, Jakbub Bednarczuk, Kajetan Kuszmar, Pasqual Modestino, Bartłomiej Pieńkos, Dawid Kowalski (technik mechatronik), Gabriela Włodarczyk, Olaf Grabowiec, Bartłomiej Furman, Ksenia Szymczak, Hubert Giera, Kamila Uszakiewicz, Joanna Kaźmierczak, Oktawia Ramza (technik organizacji turystyki), Aleksandra Katrycz (technik żywienia i usług gastronomicznych).

Dużo celów, wymagań i pracy, ale projekt jest  doskonałym motywatorem i szansą dla uczniów ZS Czaplinek. Na to liczymy, a wszystkim wyłonionym uczestnikom serdecznie gratulujemy.

 

Autor: Marta Gańska, ZS w Czaplinku
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona