Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Zawiadomienie o III sesji Rady Powiatu Drawskiego
20-06-2024

Zawiadomienie o III sesji Rady Powiatu Drawskiego

Data wydarzenia: 20-06-2024

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 107) zwołuję III sesję Rady Powiatu Drawskiego.

Sesja Rady Powiatu Drawskiego odbędzie się w dniu 27 czerwca 2024 roku (czwartek) o godz. 9:00 w sali narad w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim przy Pl. E. Orzeszkowej 3. 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji. 

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z II sesji odbytej w dniu 24.05.2024r.

4. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami – druk nr 128.

5. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.

6. Trybuna obywatelska.

7. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Powiatu w okresie między sesjami.

8. Raport o stanie powiatu za 2023 r.:

a) raport o stanie powiatu za 2023 r. – druk nr 25,

b) debata nad raportem,

c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Drawskiego wotum zaufania

– druk nr 26.

9. Sprawozdanie z realizacji budżetu Powiatu Drawskiego za 2023 rok :

a) sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu Drawskiego za rok 2023

– druk nr 3881;

b) uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Drawskiego za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia – druk nr 83;

c) sprawozdanie finansowe Powiatu Drawskiego sporządzone na dzień 31.12.2023 r.;

d) opinia Komisji Budżetu, Gospodarki i Spraw Społeczno - Publicznych na temat sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Drawskiego za 2023 r.;

e) uchwała oraz wniosek Komisji Rewizyjnej do Rady Powiatu o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu – druk nr 77  i  nr 80;

f) uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Drawskiego w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Drawskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2023 – druk nr 102

g)  stanowisko Klubów Radnych;

h) dyskusja nad sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Drawskiego za 2023 r.;

i) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Drawskiego za 2023 r. – druk nr 85;

j) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Drawskiego za rok 2023 – druk nr 84.

10. Plan pracy Rady Powiatu Drawskiego na rok 2024:

a) opinia Klubów Radnych,

b) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Drawskiego – druk nr 86.

11. Plany pracy komisji stałych Rady Powiatu na rok 2024:

a) opinia Klubów Radnych,

b) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Drawskiego – druk nr 92

12. Plan kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2024:

a) opinia Klubów Radnych,

b) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej – druk nr 91.

13. Sprawozdanie z rozpatrzonych petycji w roku 2023:

a) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z rozpatrzonych petycji w roku 2023

– druk nr 67.     

14. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia całkowitego zakazu pływania łodziami i skuterami z napędem spalinowym po jeziorze Busko w Gminie Wierzchowo – druk nr 107;

b) zmiany Statutu Powiatu Drawskiego – druk nr 117;

c) wskazania członka Rady Powiatu Drawskiego na kandydata do składu komisji konkursowej

– druk nr 56;

d) wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Drawskiego – druk nr 113;

e) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Świdwińskim w sprawie powierzenia do realizacji zadania polegającego na utworzeniu „Centrum Zdrowia 75+” – druk nr 126;

f) przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze powiatu drawskiego, w roku 2024  – druk nr 133;

g) zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków PFRON na realizację zadań z rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2024 roku – druk nr 110;

h) zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2024 – druk nr 109;

i) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2024–2040 – druk nr 115.

15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

16. Komunikaty i sprawy różne. 

17. Zakończenie sesji.  

                                                                                                        

                                                                                                                 Przewodnicząca Rady

                                                                                                                      Violetta Zbytek                

 

 

 

 

                                                                                                          

Uprzejmie informuję, że na podstawie art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 107.) obrady sesji Rady Powiatu Drawskiego będą transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagranie obrad będzie udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Drawskiego oraz na stronie internetowej powiatu: www.powiatdrawski.pl 

 

Autor: Barbara Kotwica, Naczelnik Wydziału Biura Rady
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona