Koordynator ds. dostępności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Joanna Kołodziejska - Koordynator do spraw dostępności w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim

 

Kontakt:

Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim

Plac E. Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie

tel. 94 363 01 89

e-mail: j.kolodziejska@powiatdrawski.pl

 

Do zadań Koordynatora należy w szczególności:
 1. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Starostwo,
 2. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
 3. monitorowanie działań w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
 4. kierowanie pracami Interdyscyplinarnego Zespołu do spraw dostępności,
 5. przedstawianie Staroście Drawskiemu bieżących informacji o podejmowanych działaniach z zakresu realizowanych zadań.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, każdy, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować podmiot publiczny o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, o których mowa w art. 6 pkt 1 lub 3 ustawy.

Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, zwanym dalej „wnioskiem o zapewnienie dostępności”.

Wniosek o zapewnienie dostępności jest wnoszony do podmiotu publicznego, z którego działalnością jest związane żądanie zapewnienia dostępności zawarte we wniosku.

Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:

 1. dane kontaktowe wnioskodawcy,
 2. wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym,
 3. wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą,
 4. wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku, następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

W przypadkach uzasadnionych wyjątkowymi okolicznościami, gdy zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, podmiot publiczny niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępności i zapewnia dostęp alternatywny.

W zawiadomieniu podmiot publiczny uzasadnia swoje stanowisko, w szczególności wskazuje okoliczności uniemożliwiające zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku

Wnioski o zapewnienie dostępności można składać:

 • drogą pocztową na adres: Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim, Plac Elizy Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie
 • wysyłając e-mail na adres: powiatdrawski@powiatdrawski.pl,
 • osobiście w siedzibie Starostwa, w godzinach urzędowania: poniedziałek-środa 7:00-15:00, czwartek 7:00-16:00, piątek 7:00-14:00.

 

Ikona pdfRaport o stanie dostępności, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [61.48 KB]

Ikona pdfPlan poprawy dostępności, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [230.49 KB]

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona