Ks. Arnold Zimnicki Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Ks. Arnold Zimnicki
 
Komisja Oświaty Rady Powiatu Drawskiego zgłosiła wniosek o nadanie tytułu  „Zasłużony dla Powiatu Drawskiego” dla księdza Arnolda Zimnickiego. Uzasadnieniem tego wniosku jest uznanie zasług księdza A. Zimnickiego na rzecz Powiatu Drawskiego.  Ksiądz Arnold Zimnicki  urodził się w Pile.  Ukończył  Technikum Hodowlane w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Samostrzelu. Ukończył studia filozoficzne w Wyższym Seminarium Duchownym w Kutnie oraz  studia teologiczne i pedagogiczne w Salezjańskim Uniwersytecie Papieskim w Turynie oraz Rzymie. Podjął również i ukończył studia z resocjalizacji na Uniwersytecie Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie.
 
Ks. Arnold Zimnicki służył młodzieży poprzez swoją pracę w:
  • Bursie i internacie szkół salezjańskich w Szczecinie jako wychowawca,
  • Liceum Ogólnokształcącym Tow. Salezjańskiego w Bydgoszczy jako nauczyciel religii i pedagog szkolny,
  • Salezjańskiej Szkole Podstawowej w Toruniu jako nauczyciel religii i pedagog,
  • Liceum Ogólnokształcącym i Gimnazjum Tow. Salezjańskiego w Pile jako nauczyciel religii i wicedyrektor ds. wychowawczych,
  • Gimnazjum i Salezjańskim Ośrodku Wychowawczym w Trzcińcu jako wicedyrektor szkoły i pedagog oraz jako Dyrektor Ośrodka
 
Ksiądz Arnold Zimnicki jest obecnie specjalistą ds. terapii rodzin w placówce opiekuńczo-wychowawczej „Dom Młodzieży” w Poznaniu, a także  wykładowcą
w Wyższym Seminarium Duchownym w Lądzie. Ksiądz Arnold jest także kapelanem na terenie Poligonu Drawskiego, Gwardii Narodowej w Szczecinie oraz kapelanem klubu motocyklowego "Husaria" i poprzez swoją posługę propaguje idee patriotyczne i pro obronne wśród młodych ludzi. Z powodu swoich zainteresowań jest również członkiem sportowego klubu strzeleckiego LOK "Kaliber 22" w Czaplinku oraz  członkiem sportowego klubu strzeleckiego Inter - Continental w Pile. Swoje umiejętności i kwalifikacje wykorzystywał udzielając pomocy w organizacji I Ogólnopolskich Mistrzostw Klas Wojskowych na Poligonie Drawskim w lipcu 2016 r.
 
W trakcie swojej służby w Salezjańskim Ośrodku Wychowawczym w Trzcińcu wzorowo współpracował z policją w sprawie prewencji i resocjalizacji młodych ludzi. Z jego inicjatywy doszło do podpisania umowy o współpracy z Komendą Poligonu Drawskiego oraz prowadzono ścisłą współpracę z 2 Brygadą Zmechanizowaną ze Złocieńca. Ksiądz Arnold Zimnicki będąc Dyrektorem SOW w Trzcińcu organizował co roku ogólnopolskie sympozjum resocjalizacyjne. W trakcie pełnienia swoich obowiązków w placówce resocjalizacyjnej w Trzcińcu współpracował ze Starostwem Powiatowym w Drawsku Pomorskim, przedstawicielami Gminy Czaplinek, przedstawicielami Nadleśnictwa Świerczyna i Czaplinek, Komendą Poligonu Drawskiego, Komendą 16. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Olesznie, 2. Brygadą Zmechanizowaną w Budowie, Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym w Czaplinku, szkołami z terenu gminy Czaplinek, Czaplineckim Ośrodkiem Kultury. Kapituła Honorowa na posiedzeniu w dniu 28 września 2016 r. pozytywnie zaopiniowała wniosek Komisji Oświaty Rady Powiatu Drawskiego. Zgodnie z § 3 ust. 1 Uchwały Nr XXXI/166/2009 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie zasad nadawania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Drawskiego”  tytuł nadaje Rada Powiatu Drawskiego w drodze uchwały. Biorąc powyższe pod uwagę uzasadnione jest podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie.
 
Tytuł nadany uchwałą Rady Powiatu Drawskiego nr XXIII/163/2016 z dnia 21.10.2016 r.
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Koronawirus ważne informacje
Ikona wirus
Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport
Publiczny
Ikona