Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego.
 
Na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, możliwe jest ubieganie się przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 o realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert.
 
W ramach tej procedury spełnione muszą być następujące warunki:
 • wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł
 • zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni,
 • łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust.3 w trybie art. 19a ustawy nie może przekroczyć 20 000 zł w danym roku kalendarzowym.
 
UWAGA! O przyznaniu środków decyduje każdorazowo Zarząd Powiatu Drawskiego, biorąc pod uwagę celowość realizacji danego zadania oraz wysokość posiadanych środków finansowych. Złożenie prawidłowo wypełnionej oferty wraz z niezbędnymi załącznikami nie gwarantuje więc jego dofinansowania.
 

Oferty realizacji zadania publicznego składane są na wzorze formularza zgodnym z rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego.

W przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w ewidencji Starosty Drawskiego (Kluby sportowe, UKS i stowarzyszenia zwykłe) należy dołączyć:

 – potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopie aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji oraz statut potwierdzony za zgodność z oryginałem.

 
W ciągu 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty do sekretariatu Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim, oferta na okres 7 dni jest upubliczniana, tj. zamieszczana:
 • w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim: bip.powiatdrawski.pl (w zakładce ogłoszenia);
 • na urzędowej tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim;
 • na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim: www.powiatdrawski.pl (w zakładce organizacje pozarządowe/pozakonkursowy tryb udzielania dotacji).

W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi. Po rozpatrzeniu tych uwag zawierana jest z organizacją pozarządową umowa dotycząca realizacji zadnia publicznego.
 
Ze względów organizacyjnych, prosimy o składanie ofert w opisanym wyżej trybie co najmniej 3 tygodnie przed rozpoczęciem planowanego zadania.
 
Do pobrania: 

 

 

 1. Zarząd Powiatu Drawskiego uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja zajęć sportowych szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowejpodaje ofertę do wiadomości publicznej– pobierz plik – UPROSZCZONA OFERTA   Stowarzyszenia   Klub Sportowy Ogniwo-  tryb pozakonkursowy.
  Uwagi dotyczące oferty można składać pisemnie do dnia 12 października  2021 roku do Głównego specjalisty do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi i z przedsiębiorcami w  Starostwie Powiatowym  w Drawsku Pomorskim lub pocztą elektroniczną na adres r.kowalewicz@powiatdrawski.pl
 2. Zarząd Powiatu Drawskiego uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. „Integracyjny wyjazd na operetkę”  podaje ofertę do wiadomości publicznej– pobierz plik  UPROSZCZONA OFERTA   Stowarzyszenia " Wspólnota Lokalna"-  tryb pozakonkursowy
  Uwagi dotyczące oferty można składać pisemnie do dnia 12 października  2021 roku do Głównego    specjalisty      do     spraw     współpracy     z       organizacjami pozarządowymi  i z przedsiębiorcami w  Starostwie Powiatowym  w Drawsku Pomorskim lub pocztą elektroniczną na adres r.kowalewicz@powiatdrawski.pl
 3. Zarząd Powiatu Drawskiego uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskimpodaje ofertę do wiadomości publicznejpobierz plik – UPROSZCZONA OFERTA Stowarzyszenia Sportowe "Sokół" w Suliszewietryb pozakonkursowy.
  Uwagi dotyczące oferty można składać pisemnie do dnia 12 października  2021 roku do Głównego    specjalisty      do     spraw     współpracy     z       organizacjami pozarządowymi  i z przedsiębiorcami w  Starostwie Powiatowym  w Drawsku Pomorskim lub pocztą elektroniczną na adres r.kowalewicz@powiatdrawski.pl
 4. Zarząd Powiatu Drawskiego uznając celowość realizacji zadania publicznego  pn. „Wspieranie wydarzeń i imprez kulturalnych promujących Powiat” podaje ofertę do wiadomości publicznej– pobierz plik – UPROSZCZONA OFERTA  Stowarzyszenia Sportowe "Sokół" w Suliszewie-  tryb pozakonkursowy.
  Uwagi dotyczące oferty można składać pisemnie do dnia 12 października  2021 roku do Głównego    specjalisty      do     spraw     współpracy     z       organizacjami        pozarządowymi  i z przedsiębiorcami w  Starostwie Powiatowym  w Drawsku Pomorskim lub pocztą elektroniczną na adres r.kowalewicz@powiatdrawski.pl
 5. Zarząd Powiatu Drawskiego uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. Święto Niepodległości – świętowanie i integracjapodaje ofertę do wiadomości publicznejpobierz plik – UPROSZCZONA OFERTA Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku- tryb pozakonkursowy.
  Uwagi dotyczące oferty można składać pisemnie do dnia 12 października  2021 roku do Głównego    specjalisty      do     spraw     współpracy     z       organizacjami        pozarządowymi   i z przedsiębiorcami w  Starostwie Powiatowym  w Drawsku Pomorskim lub pocztą elektroniczną na adres r.kowalewicz@powiatdrawski.pl
 6. Zarząd Powiatu Drawskiego uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. „Przeszkolenie lokalnej społeczności z zasad udzielania pierwszej pomocy” podaje ofertę do wiadomości publicznej– pobierz plik – UPROSZCZONA OFERTA  Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowicach - tryb pozakonkursowy.
  Uwagi dotyczące oferty można składać pisemnie do dnia 12 października  2021 roku do Głównego    specjalisty      do     spraw     współpracy     z       organizacjami        pozarządowymi  i z przedsiębiorcami w  Starostwie Powiatowym  w Drawsku Pomorskim lub pocztą elektroniczną na adres r.kowalewicz@powiatdrawski.pl
 7. Zarząd Powiatu Drawskiego  uznając  celowość  realizacji      zadania      publicznego pn. „Sentymentalny podróż - porządkowanie grobów przodków na kresach w obwód lwowskim” podaje ofertę do wiadomości publicznej– pobierz plik – UPROSZCZONA OFERTA Stowarzyszenia Miłośników Kresów Wschodnich w Złocieńcu - tryb pozakonkursowy.
  Uwagi dotyczące oferty można składać pisemnie do dnia 12 października  2021 roku do Głównego    specjalisty      do     spraw     współpracy     z       organizacjami        pozarządowymi  i z przedsiębiorcami w  Starostwie Powiatowym  w Drawsku Pomorskim lub pocztą elektroniczną na adres r.kowalewicz@powiatdrawski.pl
 8. Zarząd Powiatu Drawskiego  uznając  celowość  realizacji      zadania      publicznego  pn.Sportowa prozdrowotna sztafeta ratownicza na orliku” podaje ofertę do wiadomości publicznej – pobierz plik – UPROSZCZONA OFERTA Klubu  Sportowego  Orliczek-  tryb pozakonkursowy.
  Uwagi dotyczące oferty można składać pisemnie do dnia 12 października  2021 roku do Głównego    specjalisty      do     spraw     współpracy     z       organizacjami        pozarządowymi  i z przedsiębiorcami w  Starostwie Powiatowym  w Drawsku Pomorskim lub pocztą elektroniczną na adres r.kowalewicz@powiatdrawski.pl
 9. Zarząd Powiatu Drawskiego  uznając  celowość  realizacji      zadania      publicznego  pn. „Turniej piłki siatkowej strażaków ksrg o Puchar Starosty Drawskiego” podaje ofertę do wiadomości publicznej – pobierz plik – UPROSZCZONA OFERTA Stowarzyszenia ŻAREK - tryb pozakonkursowy.
  Uwagi dotyczące oferty można składać pisemnie do dnia 12 października  2021 roku do Głównego    specjalisty      do     spraw     współpracy     z       organizacjami        pozarządowymi  i z przedsiębiorcami w  Starostwie Powiatowym  w Drawsku Pomorskim lub pocztą elektroniczną na adres r.kowalewicz@powiatdrawski.pl
 10. Zarząd Powiatu Drawskiego uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. Mielenko sznurkiem zaplecione podaje ofertę do wiadomości publicznej – pobierz plik – UPROSZCZONA OFERTA  Koła Gospodyń Wiejskich w Mielenku Drawskim -  tryb pozakonkursowy.
  Uwagi dotyczące oferty można składać pisemnie do dnia 15 października  2021 roku do Głównego specjalisty do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi i z przedsiębiorcami w  Starostwie Powiatowym  w Drawsku Pomorskim lub pocztą elektroniczną na adres r.kowalewicz@powiatdrawski.pl
 11. Zarząd Powiatu Drawskiego uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. Organizacja zawodów strzeleckich - Turniej Mikołajkowy podaje ofertę do wiadomości publicznej – pobierz plik – UPROSZCZONA OFERTA  Klubu Strzeleckiego "CEL" Złocieńcu -  tryb pozakonkursowy
  Uwagi dotyczące oferty można składać pisemnie do dnia 15 października  2021 roku do Głównego    specjalisty      do     spraw     współpracy     z       organizacjami        pozarządowymi  i z przedsiębiorcami w  Starostwie Powiatowym  w Drawsku Pomorskim lub pocztą elektroniczną na adres r.kowalewicz@powiatdrawski.pl
 12. Zarząd Powiatu Drawskiego uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. II POWIATOWE ZAWODY STRZELECKIE SŁUŻB MUNDUROWYCH POWIATU DRAWSKIEGO podaje ofertę do wiadomości publicznej pobierz plik – UPROSZCZONA OFERTA  Stowarzyszenia Strzelecko Kolekcjonerskie "Bractwo Sokoła" w Złocieńcu,tryb pozakonkursowy.
  Uwagi dotyczące oferty można składać pisemnie do dnia 15 października  2021 roku do Głównego    specjalisty      do     spraw     współpracy     z       organizacjami        pozarządowymi  i z przedsiębiorcami w  Starostwie Powiatowym  w Drawsku Pomorskim lub pocztą elektroniczną na adres r.kowalewicz@powiatdrawski.pl
 13. Zarząd Powiatu Drawskiego  uznając  celowość  realizacji      zadania      publicznego pn. „Morsowanie bez tajemnic” podaje ofertę do wiadomości publicznej – pobierz plik – UPROSZCZONA OFERTA  Złocieniecki Klub Morsów - tryb pozakonkursowy.
  Uwagi dotyczące oferty można składać pisemnie do dnia 19 października  2021 roku do Głównego    specjalisty      do     spraw     współpracy     z       organizacjami        pozarządowymi  i z przedsiębiorcami w  Starostwie Powiatowym  w Drawsku Pomorskim lub pocztą elektroniczną na adres r.kowalewicz@powiatdrawski.pl
 14. Zarząd Powiatu Drawskiego  uznając  celowość  realizacji      zadania      publicznego  pn. „Cieszyno moje miejsce na ziemi-poznajemy walory naszego środowiska” podaje ofertę do wiadomości publicznej – pobierz plik – UPROSZCZONA OFERTA  Koło Gospodyń Wiejskich w Cieszynie "Cieszynianki" - tryb pozakonkursowy.
  Uwagi dotyczące oferty można składać pisemnie do dnia 19 października  2021 roku do Głównego    specjalisty      do     spraw     współpracy     z       organizacjami        pozarządowymi  i z przedsiębiorcami w  Starostwie Powiatowym  w Drawsku Pomorskim lub pocztą elektroniczną na adres r.kowalewicz@powiatdrawski.pl
 15. Zarząd Powiatu Drawskiego  uznając  celowość  realizacji      zadania      publicznego  pn. „Powiat drawski w obiektywie - przygoda z fotografią.” podaje ofertę do wiadomości publicznej – pobierz plik – UPROSZCZONA OFERTA  Stowarzyszenie "Aktywna Szkoła" przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku -  tryb pozakonkursowy.
  Uwagi dotyczące oferty można składać pisemnie do dnia 19 października  2021 roku do Głównego    specjalisty      do     spraw     współpracy     z       organizacjami        pozarządowymi  i z przedsiębiorcami w  Starostwie Powiatowym  w Drawsku Pomorskim lub pocztą elektroniczną na adres r.kowalewicz@powiatdrawski.pl
 16. Zarząd Powiatu Drawskiego  uznając  celowość  realizacji      zadania      publicznego   pn. POWIATOWA KONFERENCJA DOTYCZĄCA IDEI WOLONTARIATU „ Łączy nas chęć pomagania" podaje ofertę do wiadomości publicznej – pobierz plik – UPROSZCZONA OFERTA   Fundacji "Magia Serca" -  tryb pozakonkursowy.
  Uwagi dotyczące oferty można składać pisemnie do dnia 19 października  2021 roku do Głównego    specjalisty      do     spraw     współpracy     z       organizacjami        pozarządowymi  i z przedsiębiorcami w  Starostwie Powiatowym  w Drawsku Pomorskim lub pocztą elektroniczną na adres r.kowalewicz@powiatdrawski.pl
 17. Zarząd Powiatu Drawskiego  uznając  celowość  realizacji      zadania      publicznego  pn. „ Pierwsza pomoc bez tajemnic” podaje ofertę do wiadomości publicznej – pobierz plik – UPROSZCZONA OFERTA Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Powiatu Drawskiego - tryb pozakonkursowy.
  Uwagi dotyczące oferty można składać pisemnie do dnia 19 października  2021 roku do Głównego    specjalisty      do     spraw     współpracy     z       organizacjami        pozarządowymi  i z przedsiębiorcami w  Starostwie Powiatowym  w Drawsku Pomorskim lub pocztą elektroniczną na adres r.kowalewicz@powiatdrawski.pl

 

Powrót

Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Rok 2020

Rok 2019

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

1 2
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona