Imprezy w powiecie Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Rozpoczynamy rekrutację samorządów!
25-05-2016

Rozpoczynamy rekrutację samorządów!

Data wydarzenia: 25-05-2016

W imieniu Fundacji Rozwój Obywatele Edukacja Finanse Społeczeństwo zapraszamy jednostki samorządu terytorialnego do uczestnictwa projekcie pt. „Zachodniopomorskie samorządy z inicjatywą lokalną”. Jest to innowacyjne w skali województwa przedsięwzięcie, które stworzy szansę partnerskiej współpracy samorządów i mieszkańców wspólnot przy realizacji zadań własnych gmin oraz upowszechni idee partycypacji i włączania mieszkańców w identyfikowanie i rozwiązywanie problemów lokalnych społeczności.
Co oferujemy?
Podejmując decyzję wejścia do projektu w Państwa samorządzie przeprowadzimy działania  polegające m.in. na:
a)      stworzeniu zespołu roboczego, w skład którego wejdzie ok. 15 osób - przedstawicieli JST (m.in. pracowników urzędu, przedstawicieli organu stanowiącego, jednostek pomocniczych gminy), organizacji pozarządowych, mieszkańców i liderów społecznych;
b)      opracowaniu projektu uchwały dotyczącej określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków
o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej;
c)      zorganizowaniu warsztatu edukacyjnego dla ok. 15 przedstawicieli samorządu, organizacji pozarządowych i mieszkańców z tematyki dotyczącej m.in. idei, mechanizmu współpracy samorządu i mieszkańców w ramach inicjatywy lokalnej, korzyści i dobrych praktyk płynących z jej stosowania, procedur budżetowania, realizacji itp.
d)      pomocy w przeprowadzeniu procesu konsultacji projektu uchwały dotyczącej inicjatywy lokalnej,
e)      zapewnieniu wsparcia merytorycznego w toku prac zespołu roboczego, tworzenia założeń procesu konsultacji, oraz wsparcia animacyjnego i edukacyjnego w zakresie przygotowania i wykonania wniosków mieszkańców /organizacji pozarządowych  do samorządów o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej.
f)      promowaniu samorządu w toku realizacji działań promocyjno-informacyjnych projektu, w szczególności podczas:
  • współorganizowanego KONKURSU przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pt. Samorządowy Lider Inicjatywy Lokalnej w woj. zachodniopomorskim ( II-V.2017r.).
  • konferencji objętej pod patronatem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, podczas  której zostaną nagrodzone samorządy uczestniczące w konkursie na najlepszą inicjatywę lokalną w województwie (IV-V.2017r.)
  • w tworzeniu PUBLIKACJI poświęconej procesom wdrażania i realizacji inicjatyw lokalnych w zachodniopomorskich samorządach .
 
Jakie korzyści?
  • uczestnictwo Państwa samorządu w pojecie jest bezpłatne, działania będą współfinansowane
    z  Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich;
  • podjęte działania w ramach inicjatywy lokalnej dotyczyć będą zadań własnych gminy – już dzisiaj podejmowanych bez dodatkowych kosztów! Nie będą wymagać nowych nakładów budżetowych ani
 
 
 
 
 
wydawania nadmiernej ilości środków finansowych - wdrażane będą w oparciu o istniejące budżety gmin lub budżety jednostek organizacyjnych / pomocniczych gmin;
  • dzięki włączeniu mieszkańców w partycypację spraw publicznych, w proces tworzenia i realizacji inicjatywy lokalnej, obywatele zyskają realną szansę współpracy z samorządem i współdecydowania o wydatkowaniu części środków na realizację zadań własnych gminy;
  • zbuduje to większy poziom zaufania do władz lokalnych, zintegruje lokalne społeczności, stworzy płaszczyznę współdziałania na rzecz rozwoju i zaspokajania zbiorowych potrzeb dobra wspólnego.
 
Realizacja projektu będzie odbywać się w okresie VI.2016r – V.2017r,  Ilość  miejsc dla chętnych samorządów  jest ograniczona, a termin zgłoszenia upływa z dniem 31.V.2016r .
 Więcej szczegółowych informacji o projekcie i jego planowanych działaniach dostępnych jest  na stronie www.fundacja-roefs.pl w zakładce  ‘Realizowane działania – Rekrutacja JST’.
 
W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu z P. Agatą Szewczyk telefonicznie pod nr. 602 126 916 lub
e-mailowo pod adresem: biuro@fundacja-roefs.pl

 

 

Powrót