Kompetencje Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Starosta Drawski - Stanisław Cybula

Starosta Drawski - Stanisław Cybula

Kancelaria Starosty, pokój 115, tel. 94 36 307 83, fax. 94 36 320 23, e-mail: starosta@powiatdrawski.pl

Starosta Drawski - Stanisław Cybula
Starosta sprawuje bezpośredni nadzór nad:
                1/ Wicestarostą,
                2/ Etatowym Członkiem Zarządu
                3/ Skarbnikiem,
                4/ Sekretarzem,
                5/ Zespołem Radców Prawnych,
                6/ Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów,
                7/ Wydziałem Zarządzania Kryzysowego,
                8/ Pełnomocnikiem ds. Ochrony Informacji Niejawnych,
                9/ Audytorem wewnętrznym,
              10/ Inspektorem Ochrony Danych,
              11/ Zespołem do spraw kontroli,
              13/ Służbą BHP i P-poż.
              14/ Głównym specjalistą ds. współpracy z organizacjami  pozarządowymi i przedsiębiorcami
 
Starosta nadzoruje działalność:
1/  Powiatowego Urzędu Pracy,  
 
Starosta organizuje pracę Starostwa ikieruje Starostwem na zasadzie jednoosobowego kierownictwa oraz ponosi odpowiedzialność za wyniki jego pracy i zgodne z prawem funkcjonowanie.
 

Starosta:

1/ realizuje politykę i uchwały Rady,

2/ organizuje pracę Zarządu,

3/ reprezentuje Powiat na zewnątrz,

4/ wydaje w pierwszej instancji decyzje administracyjne:

- w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości Powiatu, chyba, że przepisy szczególne przewidują wydawanie decyzji przez Zarząd,

-  w sprawach z zakresu administracji rządowej,

5/ może upoważnić na piśmieWicestarostę, Etatowego Członka Zarządu i pozostałych pracowników Starostwa do wydawania w swoim imieniu decyzji,
o których mowa w punkcie 4,

6/ przedkłada Zarządowi projekty uchwał Rady,

7/ jest kierownikiem Starostwa orazzwierzchnikiem służbowym pracowników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu,

8/ jestzwierzchnikiem powiatowych służb,inspekcji i straży,

9/ podejmuje niezbędne czynności w sprawach nie cierpiących zwłoki, związanych z zagrożeniem interesu publicznego, zagrażających bezpośrednio zdrowiu i życiu albo mogących spowodować znaczne straty materialne, a należące do właściwości Zarządu,

10/ przedkłada uchwały Rady Wojewodzie Zachodniopomorskiemu, 

11/ składa Radzie sprawozdanie z pracy Zarządu,

12/ wykonuje zadania Szefa Obrony Cywilnej na obszarze Powiatu,

13/ organizuje współpracę Powiatu z jednostkami samorządowymi innych państw,

14/ rozpatruje skargi i wnioski,

15/ nadzoruje jednostki samorządu terytorialnego oraz inne podmioty w sprawach powierzonych porozumieniami lub umowami,

16/ wykonuje zadania w zakresie zwalczania klęsk żywiołowych przy pomocy   Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego i Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego,

17/ określa szczegółowo organizację wewnętrzną i tryb pracyStarostwa,

18/   nadaje zakresy czynności pracownikom z wyłączeniem Kierownictwa Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu,

19/ nadaje regulamin pracy Starostwa,

20/ koordynuje działalność Wydziałów,

21/ odpowiada za przygotowanie właściwych materiałów dla Rady, udzielając w razie potrzeby wyjaśnień i dodatkowych informacji osobiście lub przez upoważnione osoby,

22/ realizuje politykę kadrową i finansową w Starostwie,

23/ sprawuje nadzór nad wykonywaniem zadań przez pracowników Starostwa,

24/ zapewnia kontrolę przestrzegania przepisów prawa,

25/ rozstrzyga spory kompetencyjne między Wydziałami.

 

Do zakresu kompetencji zastrzeżonych wyłącznie dla Starosty należą sprawy:                 

1/ polityki kadrowej, a w tym spraw związanych z nawiązywaniem oraz rozwiązywaniem stosunków pracy,

2/ podpisywanie korespondencji zastrzeżonej ustawowodo jego właściwości oraz kierowanej imiennie do organów samorządu i państwa oraz  organów kontrolnych,

3/ odpowiedzi na interpelacje i zapytania, z zastrzeżeniem postanowień § 4 ust. 4.

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona