Struktura organizacyjna

Nazwa
Wydziału
Telefon E-mail Adres Opis
WYDZIAł BIURO OBSłUGI KLIENTA Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Naczelnik Joanna Lauersdorf 943630783 powiatdrawski@powiatdrawski.pl 115 - Sekretariat Skrzynka podawcza ePUAP ­ /4s36bf5mqq/skrytka
Inspektor Kamila Brodzińska 943633464 informacja@powiatdrawski.pl 01
Podinspektor Agata Wojciechowska 943633464 informacja@powiatdrawski.pl 01
Opis wydziału
GłóWNY SPECJALISTA DS. ORGANIZACJI POZARZąDOWYCH I WSPółPRACY Z PRZEDSIęBIORCAMI Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Główny specjalista ds. organizacji pozarządowych i współpracy z przedsiębiorcami Joanna Kulesza 94 36 307 75 j.kulesza@powiatdrawski.pl koordynacja współpracy, utrzymywanie stałych kontaktów, udzielanie pomocy merytorycznej i organizacyjnej organizacjom pozarządowym, współpraca z administracją rządową i samorządową zajmującą się organizacjami, koordynacja i nadzór nad zadaniami organizo
Opis wydziału
WYDZIAł ORGANIZACYJNY Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Naczelnik Wydziału Lidia Konwa 94 3630777 l.konwa@powiatdrawski.pl 215 Organizacja pracy Wydziału. Rozpatrywanie skarg i wniosków. Prowadzenie spraw nieodpłatnej pomocy prawnej.
Starszy Inspektor Małgorzata Katuszonek 94 3630778 m.katuszonek@powiatdrawski.pl 216 Prowadzenie spraw nieodpłatnej pomocy prawnej dot. organizacji pozarządowych. Zezwolenia na sprowadzanie zwłok.
Inspektor Agnieszka Stołowska-Kempa 94 3630789 a.kempa@powiatdrawski.pl 201 Prowadzenie spraw płacowych pracowników starostwa
Inspektor Monika Wawrzyniak 943630789 m.wawrzyniak@powiatdrawski.pl 201 Sprawy administracyjno-gospodarcze urzędu
Podinspektor Katarzyna Szadziewicz 94 3630774 k.szadziewicz@powiatdrawski.pl 215

Sprawy kadrowe

Podinspektor Ewa Marcinkowska 94 3630778 e.marcinkowska@powiatdrawski.pl 216

Obsługa Zarządu Powiatu, Biuro Rzeczy Znalezionych.

prace interwencyjne Marlena Ścieszko 94 3630778 m.scieszko@powiatdrawski.pl 217

sprawy archiwum zakładowego

Sprzątaczka Dorota Godlewska pomocnicze@powiatdrawski.pl Utrzymanie w czystości pomieszczeń w budynkach Starostwa Powiatowego
Sprzątaczka Agnieszka Smuga pomocnicze@powiatdrawski.pl Utrzymanie w czystości pomieszczeń w budynkach Starostwa Powiatowego
Sprzątaczka Anna Wójcicka pomocnicze@powiatdrawski.pl Utrzymanie w czystości pomieszczeń w budynkach Starostwa Powiatowego
Sprzątaczka Marlena Ząbek pomocnicze@powiatdrawski.pl Utrzymanie w czystości pomieszczeń w budynkach Starostwa Powiatowego
Opis wydziału
WYDZIAł INWESTYCJI Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Naczelnik Mirosław Szulist 94 36 301 86 inzynier@powiatdrawski.pl 202 Organizacja pracy Wydziału. Tworzenie, aktualizacja rocznych i wieloletnich planów inwestycyjnych i remontowych Powiatu. Przygotowywanie i prowadzenie zadań związanych z inwestycjami Powiatu. Udział w pracach przy opracowywaniu wniosków na dofinansowanie.
Inspektor Joanna Kołodziejska 943630189 j.kolodziejska@powiatdrawski.pl 310 Koordynacja wdrażania dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Monitorowanie Projektu “Pilotaż Centrum Wsparcia Doradczego” w zakresie opracowywania Strategii dla Strefy Centralnej.
Podinspektor Michał Łapuć 94 36 307 95 m.lapuc@powiatdrawski.pl 310

Prowadzenie spraw związanych z rejestrowaniem, fakturowaniem i rozliczaniem kosztów eksploatacyjnych Starostwa Powiatowego.

Inspektor Przemysław Radomski 94 36 307 63 p.radomski@powiatdrawski.pl 302 Pozyskiwanie środków zewnętrznych Prowadzenie Drawskiego Powiatowego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości. Nadzór nad zabytkami kultury.
Inspektor Marzena Puszczak 94 36 307 63 transport@powiatdrawski.pl 302

Transport publiczny Prowadzenie bieżacych spraw wydziału

Konserwator Jerzy Rozenek 94 36 301 78 Dokonywanie napraw bieżących w budynku Starostwa, konserwacji mebli biurowych, drzwi, okien itp. Dbanie o ład i porządek w budynkach, na posesji oraz na chodnikach i parkingu Starostwa Powiatowego. Bieżący nadzór nad stanem bezpieczeństwa w budynkach Starostwa
Robotnik gospodarczy Zbigniew Chrzanowski 94 36 301 78 Dokonywanie napraw bieżących w budynku Starostwa, konserwacji mebli biurowych, drzwi, okien itp. Dbanie o ład i porządek w budynkach, na posesji oraz na chodnikach i parkingu Starostwa Powiatowego. Bieżący nadzór nad stanem bezpieczeństwa w budynkach Starostwa
Konserwator Krzysztof Musiał 94 36 301 78 Dokonywanie napraw bieżących w budynku Starostwa, konserwacji mebli biurowych, drzwi, okien itp. Dbanie o ład i porządek w budynkach, na posesji oraz na chodnikach i parkingu Starostwa Powiatowego. Bieżący nadzór nad stanem bezpieczeństwa w budynkach Starostwa
Konserwator Michał Puszczak Dokonywanie napraw bieżących w budynku Starostwa przy ul. Piłsudskiego 20, konserwacji mebli biurowych, drzwi, okien itp. Dbanie o ład i porządek w budynku Starostwa przy ul. Piłsudskiego 20 Bieżący nadzór nad stanem bezpieczeństwa w budynku Starostwa
Konserwator Eugeniusz Grabowy Dokonywanie napraw bieżących, dbanie o ład i porządek w budynkach Starostwa przy ul. Piłsudskiego 20 oraz w Mielenku Drawskim. Bieżący nadzór nad stanem bezpieczeństwa w budynkach Starostwa.
Konserwator Andrzej Zamasz Dokonywanie napraw bieżących, dbanie o ład i porządek w budynkach Starostwa przy ul. Piłsudskiego 20 oraz w Mielenku Drawskim. Bieżący nadzór nad stanem bezpieczeństwa w budynkach Starostwa.
Opis wydziału
ZESPół DO SPRAW ZAMóWIEń PUBLICZNYCH Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Główny specjalista ds. Zamówień Publicznych Agnieszka Gągalska 94 36 307 82 a.gagalska@powiatdrawski.pl 301 Realizacja zadań Powiatu Drawskiego wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych. Prowadzenie czynności zgodnie z zasadami i trybami określonymi w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w wewnętrznych regulaminach obowiązujących w Starostwie Powiat
Referent 94 36 307 82 301 Realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych. Udział w czynnościach zgodnie z zasadami i trybami określonymi w ustawie Prawo zamówień publicznych Realizacja zadań wynikających z regulaminów w Starostwie Powiatowym. Prowadzenie reje
Opis wydziału
WYDZIAł GOSPODARKI NIERUCHOMOśCIAMI Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Naczelnik Wydziału Rafał Szczuchniak 94 3630772 nieruchomosci@powiatdrawski.pl Nadzór nad gospodarowaniem zasobem nieruchomości Powiatu Drawskiego i Skarbu Państwa. Tworzenie powiatowego zasobu nieruchomościami. Organizowanie przetargów na zbycie, dzierżawę, oddawanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Pow
Inspektor Anna Malec 94 3630773 a.malec@powiatdrawski.pl Uwłaszczanie siedlisk i rencistówek. Wymiana i scalanie gruntów. Orzekanie o nadaniu gospodarstw.
Starszy inspektor Jolanta Szyszczakiewicz 94 3630773 j.szyszczakiewicz@powiatdrawski.pl Prowadzenie ewidencji zasobu Skarbu Państwa Naliczanie i aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd gruntów Skarbu Państwa. Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz sprzedaż nieruchomości.
Inspektor Ewelina Berkowska 94 3630773 e.berkowska@powiatdrawski.pl Zarządzanie wodami stojącymi ( jeziorami) Skarbu Państwa na terenie Powiatu Drawskiego. Zarządzanie wyspami położonymi na terenie jezior Skarbu Państwa. Ustanawianie służebności przesyłu na nieruchomościach. Ograniczanie sposobu korzystania z nieruchomo
Opis wydziału
WYDZIAł ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Naczelnik Wydziału Jacek Szadzewicz 94 3630799 budownictwo@powiatdrawski.pl Wydawanie pozwoleń na budowę i rozbiórkę, przyjmowanie zgłoszeń nie wymagających pozwolenia na budowę, wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali mieszkalnych i użytkowych, wydawanie zaświadczeń potwierdzających powierzchnię użytkową mieszkalną.
Inspektor Danuta Szewczyk 94 3630785 d.szewczyk@powiatdrawski.pl Wydawanie pozwoleń na budowę i rozbiórkę, przyjmowanie zgłoszeń nie wymagających pozwolenia na budowę, wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali mieszkalnych i użytkowych, wydawanie zaświadczeń potwierdzających powierzchnię użytkową mieszkalną Gmi
Podinspektor Paulina Małkowska 94 3630785 p.malkowska@powiatdrawski.pl Wydawanie pozwoleń na budowę i rozbiórkę, przyjmowanie zgłoszeń nie wymagających pozwolenia na budowę, wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali mieszkalnych i użytkowych, wydawanie zaświadczeń potwierdzających powierzchnię użytkową mieszkalną Gmina D
Inspektor Jolanta Piekarska 943630178 j.piekarska@powiatdrawski.pl Wydawanie pozwoleń na budowę i rozbiórkę, przyjmowanie zgłoszeń nie wymagających pozwolenia na budowę, wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali mieszkalnych i użytkowych, wydawanie zaświadczeń potwierdzających powierzchnię użytkową mieszkalną Gmina Z
Inspektor Leszek Węsierski 943630178 l.wesierski@powiatdrawski.pl Wydawanie pozwoleń na budowę i rozbiórkę, przyjmowanie zgłoszeń nie wymagających pozwolenia na budowę, wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali mieszkalnych i użytkowych, wydawanie zaświadczeń potwierdzających powierzchnię użytkową mieszkalną Gmina Z
Inspektor Dorota Kulboka 943630779 d.kulboka@powiatdrawski.pl Wydawanie pozwoleń na budowę i rozbiórkę, przyjmowanie zgłoszeń nie wymagających pozwolenia na budowę, wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali mieszkalnych i użytkowych, wydawanie zaświadczeń potwierdzających powierzchnię użytkową mieszkalną Gmina C
Inspektor Paulina Kramska 943630779 p.kramska@powiatdrawski.pl Wydawanie pozwoleń na budowę i rozbiórkę, przyjmowanie zgłoszeń nie wymagających pozwolenia na budowę, wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali mieszkalnych i użytkowych, wydawanie zaświadczeń potwierdzających powierzchnię użytkową mieszkalną Gmina C
Inspektor Dorota Capek 943630188 d.capek@powiatdrawski.pl Rejestrowanie dzienników budowy, rozbiórki, montażu, prowadzenie rejestrów spraw należących do właściwości Wydziału, statystyka, przekazywanie dokumentów do organów nadzoru budowlanego.
Opis wydziału
WYDZIAł OCHRONY ŚRODOWISKA Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Naczelnik Wydziału Robert Ziółkowski 94 3630796 r.ziolkowski@powiatdrawski.pl Nadzór nad Wydziałem Ochrony Środowiska, Prowadzenie spraw związanych z gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, Prowadzenie spraw związanych z inwentaryzacją stanu lasu, Prowadzenie spraw związanych z uproszczonymi planami u
Inspektor Joanna Czerepaniak 94 3630797 j.czerepaniak@powiatdrawski.pl Ochrona gruntów rolnych i leśnych, Rekultywacja gruntów, Wydawanie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, Wyznaczanie obszarów górniczych, Opłaty eksploatacyjne, Zatwierdzanie projektów prac geologicznych i hydrologicznych.
Referent Monika Wołczecka-Romanko 94 3630798 m.wolczecka@powiatdrawski.pl Prowadzenie spraw związanych z ustawą Prawo ochrony środowiska i ustawą o odpadach: - pozwolenia na: wytwarzanie odpadów, wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza; - zezwolenia na: prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania, zbierania i transportu
Inspektor Katarzyna Achramowicz 94 3630798 k.achramowicz@powiatdrawski.pl Ustalanie kierunków rozwoju leśnictwa, Zmiany przeznaczenia gruntów leśnych na grunty rolne, Prowadzenie spraw związanych z gospodarką łowiecką, Prowadzenie spraw związanych z ustawą o ochronie przyrody, Rejestr zwierząt i roślin podlegających ogranic
Podinspektor Krystyna Jażdżyk 94 3630797 k.jazdzyk@powiatdrawski.pl Wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego. Rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb. Działalność Spółek wodnych. Nadzór nad śródlądową gospodarką rybacką. Prowadzenie spraw związanych z ustawą o ochronie przyrody będących w
Opis wydziału
WYDZIAł OCHRONY ZDROWIA I SPRAW SPOłECZNYCH Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Naczelnik Wydziału Jolanta Banaszek 94 3630793 zdrowie@powiatdrawski.pl Organizacja pracy Wydziału. Nadzorowanie działalności w zakresie lecznictwa zamkniętego, wykonywanego na bazie majątku po zlikwidowanym Szpitalu Powiatowym im. Matki Teresy z Kalkuty w Drawsku Pomorskim, w tym wykonywanie i nadzorowanie umów zawartych pr
Podinspektor Anita Słupska 94 3630793 a.slupska@powiatdrawski.pl Przygotowywanie i wdrażanie programów profilaktycznych na terenie powiatu drawskiego w zależności od potrzeb. Zbieranie i analiza danych epidemiologicznych w celu przygotowania diagnozy zdrowotnej powiatu. Współpraca z gminami w zakresie profilaktyki z
Opis wydziału
WYDZIAł FINANSOWY Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Skarbnik Powiatu Joanna Andrykowska 94 3630791 j.andrykowska@powiatdrawski.pl Nadzór nad działalnością wydziału. Współpraca z jednostkami budżetowymi Powiatu. Nadzór nad realizacją budżetu Powiatu.
Naczelnik wydziału Jacek Zbierajewski 94 36 307 92 j.zbierajewski@powiatdrawski.pl Nadzór nad działalnością wydziału. Pełnienie funkcji głównego księgowego jednostki. Gospodarowanie środkami pieniężnymi zgormadzonymi na rachunkach bankowych Powiatu. Nadzór nad prawidłowością rozliczania dotacji udzielonych i otrzymanych przez Powiat
Podinspektor Marlena Klimek 94 3630174 m.klimek@powiatdrawski.pl Ewidencja dochodów na rachunku głównym Powiatu. Ewidencja należności Starostwa Powiatowego. Ewidencja środków trwałych. Dokonywanie płatności.
Podinspektor Joanna Klonowska 94 3630792 j.klonowska@powiatdrawski.pl Sporządzanie sprawozdawczości budżetowej i finansowej Powiat. Aktualizowanie planów finansowych jednostek budżetowych Powiatu.
Starszy inspektor Sylwia Krupińska 94 3630174 s.krupinska@powiatdrawski.pl Prowadzenie rachunkowości Starostwa Powiatowego w zakresie wydatków.
Podinspektor Renata Popławska 94 3630174 r.poplawska@powiatdrawski.pl Ewidencja dochodów Wydziału Komunikacji i Transportu oraz Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru. Ewidencja księgowa wpływów z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.
Podinspektor Alicja Moroz 94 3630175 a.moroz@powiatdrawski.pl Windykacja należności Skarbu Państwa, Starostwa Powiatowego oraz jednostek objętych działaniem Centrum Usług Wspólnych.
Podinspektor Angelika Hałuszczyk 94 3630175 a.haluszczyk@powiatdrawski.pl Ewidencja księgowa oraz sprawozdawczość dotycząca realizacji dochodów Skarbu Państwa. Ewidencja księgowa oraz sprawozdawczość dotycząca środków pozyskanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Opis wydziału
WYDZIAł EDUKACJI Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Naczelnik Wydziału Izabela Krężołek 94 3630794 edukacja@powiatdrawski.pl Przygotowanie dokumentacji do zakładania i prowadzenia szkół specjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki w szkołach ponadgimnazjalnych. Aktualizacja planu sieci szkół ponadgimnazjalnych. Kontrola placówek oświatowy
Starszy Inspektor Aneta Kuszmar 94 36 307 94 lub 94 36 334 64 wew. 173 a.kuszmar@powiatdrawski.pl Kierowanie do specjalnych ośrodków szkolno­wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii. Organizowanie postępowań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego. Przygotowywanie projektów aktów nadania
Inspektor Justyna Dudek 94 36 307 94 lub 94 36 334 64 wew. 173 j.dudek@powiatdrawski.pl Prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych. Przygotowywanie propozycji przydzielania dotacji niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym. Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem stypendiów socjalnych na pokrycie kosztów wyżywienia w int
Opis wydziału
ZESPół DS. KONTROLI Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Inspektor ds. kontroli Jadwiga Stasiełowicz 94 36 301 87 kontroler@powiatdrawski.pl Zespół ds. kontroli zajmuje się kontrolą Starostwa, jednostek organizacyjnych Powiatu oraz inspekcji, służb i straży, a w szczególności: Planowaniem kontroli, Oceną stanu dokumentów formalno – organizacyjno – prawnych: charakterystyka organizacji i zas
Inspektor ds. kontroli Agnieszka Tylka 94 36 301 87 a.tylka@powiatdrawski.pl Zespół ds. kontroli zajmuje się kontrolą Starostwa, jednostek organizacyjnych Powiatu oraz inspekcji, służb i straży, a w szczególności: Planowaniem kontroli, Oceną stanu dokumentów formalno – organizacyjno – prawnych: charakterystyka organizacji i zas
Opis wydziału
ZESPół INFORMATYKóW Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Informatyk Urzędu Krzysztof Kaziszyn 943630001 informatyk@powiatdrawski.pl 112 Organizacja pracy Zespołu Administrowanie systemem teleinformatycznym urzędu. Zarządzanie systemami sieciowymi. Wdrażanie i kontrola zabezpieczeń mających na celu ochronę danych.
Starszy Informatyk Paweł Wolański 943630001 p.wolanski@powiatdrawski.pl 112 Instalowanie i konfiguracja systemów operacyjnych. Kontrola legalności oprogramowania. Modernizacja, rekonfiguracja i naprawy sprzętu komputerowego.
Opis wydziału
WYDZIAł KOMUNIKACJI I TRANSPORTU Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Naczelnik Wydziału Daniel Rumowski 94 3630173 komunikacja@powiatdrawski.pl Organizacja pracy Wydziału. Prowadzenie spraw dotyczących organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych. Prowadzenie spraw dotyczących stacji kontroli pojazdów oraz diagnostów. Wydawanie zezwoleń na wykorzystywanie dróg w sposób szczególny.
Inspektor Magdalena Stańczykowska 94 3630173 komunikacja@powiatdrawski.pl Prowadzenie spraw związanych z: ośrodkami szkolenia kierowców instruktorami nauki jazdy wydawaniem zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wydawaniem licencji na wykonywanie krajowego transport drogowego wydawaniem zaświadczeń na przewóz
Podinspektor Alicja Syska 943630173 komunikacja@powiatdrawski.pl Prowadzenie spraw związanych z: ośrodkami szkolenia kierowców instruktorami nauki jazdy wydawaniem zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wydawaniem licencji na wykonywanie krajowego transport drogowego wydawaniem zaświadczeń na przewóz
Inspektor Danuta Kowalczyk 94 3630776 komunikacja@powiatdrawski.pl Prowadzenie spraw związanych z rejestracją pojazdów.
Starszy Inspektor Monika Oleksiuk 94 3630776 komunikacja@powiatdrawski.pl Prowadzenie spraw dotyczących uprawnień do kierowania pojazdami. Wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym.
Podinspektor Agnieszka Kalińska 943630776 komunikacja@powiatdrawski.pl Prowadzenie spraw związanych z rejestracją pojazdów.
Podinspektor Joanna Chmielewska 94 3630776 komunikacja@powiatdrawski.pl

Prowadzenie spraw związanych z: ośrodkami szkolenia kierowców, instruktorami nauki jazdy, ze stacjami kontroli pojazdów i diagnostami, wydawaniem zezwoleń, zaświadczeń i licencji na krajowy transport drogowy.

Podinspektor Patrycja Andruszkiewicz 943630776 komunikacja@powiatdrawski.pl Prowadzenie spraw związanych z rejestracją pojazdów.
Starszy Inspektor Beata Turczyńska 94 3672022 ktz@powiatdrawski.pl Zamiejscowe stanowisko pracy w Złocieńcu Prowadzenie spraw dotyczących uprawnień do kierowania pojazdami. Wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym.
Starszy Inspektor Edyta Owodziń 94 3672022 ktz@powiatdrawski.pl Zamiejscowe stanowisko pracy w Złocieńcu Prowadzenie spraw dotyczących rejestracji pojazdów.
Podinspektor Barbara Cieszyńska 943672022 ktz@powiatdrawski.pl Zamiejscowe stanowisko pracy w Złocieńcu. Prowadzenie spraw dotyczących rejestracji pojazdów.
Opis wydziału
WYDZIAł GEODEZJI, KARTOGRAFII I KATASTRU Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Geodeta Powiatowy, Naczelnik Wydziału GK Małgorzata Marcinkiewicz-Skorupa 94 3630761 geodezja@powiatdrawski.pl 18 Organizacja pracy wydziału. Nadzór nad pracą Wydziału. Współpraca z Wojewódzką Inspekcją Geodezyjną i Kartograficzną oraz GUGiK.
Z-ca Naczelnika Wydziału GK Małgorzata Mirowicz 94 3630768 geodezja@powiatdrawski.pl 11 Prowadzenie spraw dotyczących Ewidencji Gruntów i Budynków. Organizowanie przetargów na prace geodezyjne i kartograficzne dot. EGiB.
Inspektor Aleksandra Zyguła 94 3630766 geodezja@powiatdrawski.pl 8

Prowadzenie Punktu Kancelaryjnego w zakresie spraw Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru. Udzielanie informacji na temat wniosków składanych do Wydziału GK,o udostępnianie kopii map zasadniczych, map ewidencyjnych, wypisów, wypisów i wyrysów oraz inne

Inspektor Dorota Ufnal 94 3630762 geodezja@powiatdrawski.pl 9 Sporządzanie i wydawanie wypisów, wyrysów oraz wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów. Udostępnianie rzeczoznawcom majątkowym do wglądu zbiorów aktów notarialnych. Udostępnianie informacji z rejestru cen nieruchomości. Udostępnianie map ewidencyjnych i zasadniczych.
Podinspektor Paulina Bielecka 94 3630762 geodezja@powiatdrawski.pl 9

Sporządzanie i wydawanie wypisów, wyrysów oraz wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów. Udostępnianie rzeczoznawcom majątkowym do wglądu zbiorów aktów notarialnych. Udostępnianie informacji z rejestru cen nieruchomości. Udostępnianie map ewidencyjnych.

Starszy Inspektor Dorota Sielatycka 94 3630769 geodezja@powiatdrawski.pl 12

Prowadzenie spraw z zakresu aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów na mieście Drawsko Pomorskie i gm. Złocieniec. Wprowadzanie zmian w operacie ewidencji gruntów na mieście Drawsko Pomorskie, gm. Złocieniec. Aktualizacja baz danych poprzez wprowadzanie zmian wynikających z opracowań geodezyjnych.

Starszy Geodeta Ewa Lewińska 94 3630764 geodezja@powiatdrawski.pl 16

Prowadzenie spraw z zakresu aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów na mieście i gminie Czaplinek. Aktualizacja baz danych poprzez wprowadzenie zmian wynikających z opracowań geodezyjnych. Wprowadzenie zmian w operacie ewidencji gruntów na mieście i gminie Czaplinek.

Starszy Geodeta Sylwia Bieńko 94 3630784 geodezja@powiatdrawski.pl 1

Prowadzenie spraw z zakresu aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów na gminie Drawsko Pomorskie i mieście Złocieniec. Wprowadzanie zmian w operacie ewidencji gruntów na gminie Drawsko Pomorskie i mieście Złocieniec. Aktualizacja baz danych poprzez wprowadzenie zmian wynikających z opracowań geodezyjnych.

Starszy Geodeta Edyta Makara 94 3630784 geodezja@powiatdrawski.pl 1

Prowadzenie spraw z zakresu aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów na gminie Wierzchowo, mieście i gminie Kalisz Pom.. Wprowadzanie zmian w operacie ewidencji gruntów na gminie Wierzchowo. Aktualizacja baz danych poprzez wprowadzenie zmian wynikających z opracowań geodezyjnych na gminie Wierzchowo, mieście i gminie Kalisz Pom.

Inspektor Joanna Śledź 94 3630764 geodezja@powiatdrawski.pl 16

Wprowadzanie zmian w operacie ewidencji gruntów na mieście i gminie Złocieniec oraz mieście Czaplinek.

Starszy Inspektor Sebastian Lepert 94 3630765 geodezja@powiatdrawski.pl 7

Weryfikacja opracowań geodezyjnych. Sporządzanie protokołów weryfikacji. Oklauzulowanie dokumentów i materiałów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych dla zleceniodawców. Przyjmowanie opracowań geodezyjnych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Okresowe wyłączanie dokumentacji z zasobu.

Starszy Geodeta Monika Ryźlak 094 3630770 geodezja@powiatdrawski.pl 6

Weryfikacja opracowań geodezyjnych. Sporządzanie protokołów weryfikacji. Przyjmowanie opracowań geodezyjnych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Okresowe wyłączanie dokumentacji z zasobu.

Geodeta Adrian Ilczyszyn 94 3630765 geodezja@powiatdrawski.pl 7

Weryfikacja opracowań geodezyjnych. Sporządzanie protokołów weryfikacji. Oklauzulowanie dokumentów i materiałów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych dla zleceniodawców. Przyjmowanie opracowań geodezyjnych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Prowadzenie baz danych GESUT, BDOT500.

Geodeta Specjalista Anna Stankiewicz 94 3630771 geodezja@powiatdrawski.pl 11

Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Organizowanie narad koordynacyjnych. Naliczanie wysokości opłat i sporządzanie Dokumentu Obliczenia Opłaty za dokonanie koordynacji projektowanej sieci uzbrojenia terenu. Przewodniczenie naradom koordynacyjnym. Nadawanie loginów i haseł do Portalu Narad Koordynacyjnych.

Geodeta Specjalista Anna Żukowska 94 3630767 geodezja@powiatdrawski.pl 3

Okresowe wyłączanie dokumentacji z zasobu. Przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych. Udostępnianie materiałów zasobu dla wykonawców prac geodezyjnych. Naliczanie wysokości opłat i sporządzanie Dokumentu Obliczenia Opłat za udostępnianie materiałów zasobu wykonawcy prac. Nadawanie loginów i haseł do Portalu Geodety, Gmin, Komornika, Archiwisty i Portalu Rzeczoznawcy, Projektanta.

Geodeta Aleksandra Spera 94 3630767 geodezja@powiatdrawski.pl 3 Okresowe wyłączanie dokumentacji z zasobu. Przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych Udostępnianie materiałów zasobu dla wykonawców prac geodezyjnych. Naliczanie wysokości opłat i sporządzanie Dokumentu Obliczenia Opłat za udostępnianie materiałów zasobu wykonawcy prac. Prowadzenie spraw dot. ochrony znaków geodezyjnych oraz budowli triangulacyjnych.
Opis wydziału
WYDZIAł ZARZąDZANIA KRYZYSOWEGO Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Naczelnik Wydziału Jacek Żychliński 94 3630787 kryzys@powiatdrawski.pl 202 Nadzór nad działalnością Wydziału Planowanie głównych kierunków polityki Powiatu w zakresie zarządzania kryzysowego i ochrony ludności oraz porządku i bezpieczeństwa publicznego. Realizacja zadań Powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego. Współdziałani
Inspektor ds. obronnych Wioletta Rakowska 94 3630787 kryzys@powiatdrawski.pl 202 Realizacja zadań Powiatu z zakresu obronności. Organizacja kwalifikacji wojskowej Ochrona Informacji niejawnych w Starostwie.
Inspektor ds. obrony cywilnej Roman Kowalonek 94 3630787 kryzys@powiatdrawski.pl 202 Realizacja zadań Powiatu z zakresu obrony cywilnej. Prowadzenie gospodarki służbowymi środkami transportu.
Opis wydziału
WYDZIAł BIURO RADY POWIATU Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Naczelnik Wydziału Barbara Kotwica 94 3630786 biurorady@powiatdrawski.pl Kierowanie Wydziałem Biuro Rady Powiatu. Nadzór nad organizacją Sesji Rady Powiatu. Organizacyjne zabezpieczenie wyborów do Rady Powiatu. Prowadzenie rejestru uchwał Rady Powiatu. Przekazywanie uchwał organom nadzoru. Przekazywanie uchwał do realizac
Starszy Inspektor Joanna Rudziewicz 94 3630786 biurorady@powiatdrawski.pl Przygotowanie materiałów na posiedzenie Rady i Komisji i dostarczanie ich właściwym adresatom. Prowadzenie rejestru wniosków i opinii Komisji. Przekazanie wniosków realizacji. Prowadzenie spraw z zakresu kontroli Komisji Rewizyjnej, w szczególnoś
Opis wydziału
POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTóW Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Monika Borek 943630177, 723444264 rzecznik@powiatdrawski.pl 118 Bezpośredni nadzór nad Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów sprawuje Starosta. Do zadań Powiatowego Rzecznika Konsumentów w szczególności należy: Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumen
Opis wydziału
WYDZIAł ROZWOJU I PROMOCJI POWIATU Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji Powiatu Agnieszka Brzeźniakiewicz 94 36 301 81 a.brzezniakiewicz@powiatdrawski.pl 303 Organizacja pracy Wydziału. Opracowywanie materiałów w zakresie kompleksowego programowania i ustalania strategii rozwoju Powiatu Współdziałanie z organami samorządu terytorialnego szczebla wojewódzkiego i gminnego. Współpraca z wojskiem Tworzenie war
Inspektor Karolina Podolska 94 36 301 85 turystyka@powiatdrawski.pl 304 Inicjowanie zadań w zakresie upowszechniania i rozwoju turystyki oraz informacji turystycznej, Koordynowanie działań związanych ze współpracą z zagranicą, Współdziałanie ze stowarzyszeniami turystycznymi i innymi instytucjami w zakresie rozwoju produktu
Podinspektor Alina Kasprzycka 94 36 301 85 promocja@powiatdrawski.pl 304 Prowadzenie spraw związanych z pozyskaniem środków finansowych ze źródeł zewnętrznych w zakresie realizacji zadań przypisanych do wydziału. Ewidencja i wydawanie materiałów promocyjnych. Współdziałanie z organami samorządu terytorialnego szczebla wojewódz
Inspektor Krzysztof Czerwiński - w zastępstwie Anna Bujkiewicz 94 36 301 85 a.bujkiewicz@powiatdrawski.pl 304 Ewidencja i wydawanie materiałów promocyjnych Współdziałanie z organami samorządu terytorialnego szczebla wojewódzkiego i gminnego przy organizowaniu imprez, spotkań. Współpraca z gminami oraz ośrodkami kultury przy organizowaniu imprez o zasięgu powi
Opis wydziału
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Inspektor ochrony danych Magdalena Jóźwiak 94 36 33 464 iod@powiatdrawski.pl Informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe o obowiązkach spoczywających na nich na mocy rozporządzenia RODO oraz innych przepisów Unii lub państwa członkowskich o ochronie danych i doradzanie
Zastępca Inspektora ochrony danych Paweł Wolański iod@powiatdrawski.pl Informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe o obowiązkach spoczywających na nich na mocy rozporządzenia RODO oraz innych przepisów Unii lub państwa członkowskich o ochronie danych i doradzanie
Opis wydziału
SAMODZIELNE STANOWISKO DS. BHP Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Starszy inspektor Marlena Romek 943630177 bhp@powiatdrawski.pl 118
Opis wydziału
POWIATOWY ZESPół DS. ORZEKANIA O NIEPEłNOSPRAWNOśCI Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Przewodnicząca Powiatowego Zespołu Zofia Szymczak 791 980 889 pzoondrawsko@wp.pl Ul. Chrobrego 4 78-500 Drawsko Pomorskie Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności osób ,które nie ukończyły 16 roku życia, Wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia, Wydawanie orzeczeń o wskazaniach do ulg i u
Sekretarz Radosław Kmiotek 791 980 889 pzoondrawsko@wp.pl Ul. Chrobrego 4 78-500 Drawsko Pomorskie Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności osób ,które nie ukończyły 16 roku życia, Wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia, Wydawanie orzeczeń o wskazaniach do ulg i u
Opis wydziału
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona