Rada Powiatu Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Rada powiatu - organ stanowiący i kontrolny samorządu powiatowego. Jego członkowie (radni) wybierani są w wyborach bezpośrednich w systemie wyborów proporcjonalnych.
W skład rady powiatu wchodzą radni w liczbie 15 w powiatach liczących do 40.000 mieszkańców oraz po dwóch na każde kolejne rozpoczęte 20.000 mieszkańców, ale nie więcej niż 29 radnych (art.9 ustawy o samorządzie powiatowym).
Zakres działania rady to:
 • stanowienie prawa miejscowego
 • wybór i odwołanie zarządu
 • powołanie i odwołanie na wniosek starosty skarbnika powiatu
 • uchwalenie budżetu
 • stanowienie o kierunkach działania zarządu powiatu oraz rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu, w tym działalności finansowej
 • rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały o udzielaniu bądź nieudzielaniu absolutorium dla zarządu z tego tytułu
Wybory do rady powiatu:
 • radni wybierani w wyborach bezpośrednich
 • w powiatach do 40000 mieszkańców wybieranych jest 15 radnych, oraz po dwóch na każde następne rozpoczęte 20000 mieszkańców jednak nie więcej niż 29 radnych.
 • bierne prawo wyborcze przysługuje osobie mającej prawo wybierania do danej rady
 • czynne prawo wyborcze przysługuje każdemu 18-letniemu obywatelowi, który na stałe zamieszkuje na terenie danej gminy i jest wpisany w danej gminie do stałego rejestru wyborców.
Prawa wybierania nie mają osoby:
 • pozbawione praw publicznych pełnomocnym orzeczeniem sądu
 • pozbawione praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu
 • ubezwłasnowolnione pełnomocnym orzeczeniem sądu
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 poz 995 zm.)
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona